Управління розвитком авторитету керівника закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні аспекти й практичні напрацювання з проблеми розвитку авторитету керівника закладу освіти. Уточнено суть і види авторитету керівника, засоби його зміцнення та критерії впливу на результати управлінської діяльності. Розроблено комплексно-цільову програму самовдосконалення керівника в аспекті зміцнення авторитету. The paper investigates the theoretical aspects and practical developments on the development of the authority of the head of the educational institution. The essence and types of authority of the head, means of its strengthening and criteria of influence on results of administrative activity are specified. The complex-target program of self-improvement of the head in the aspect of strengthening of authority is developed.
Опис
Ключові слова
авторитет, керівники, заклади дошкільної освіти, розвиток, авторитет, руководители, заведения дошкольного образования, развитие, outgority, leader, preschul institution, development
Цитування
Мятига С. В. Управління розвитком авторитету керівника закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / С. В. Мятига ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 123 с. : табл. + дод.
Колекції