ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФЕХТУВАННЯМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті порушена тема інноваційного підхіду до формування фізичних якостей студентів під час занять фехтуванням. Інноваційний підхід вбачається в тому, що під час занять фехтуванням доцільно застосовувати засоби хореографічної підготовки професійних артистів балету, які допомагають керувати рухами в просторі та за часом. Як відомо, спортсмени, котрі володіють навичками класичного керування рухами, правильно і швидко освоюють складну техніку рухів і демонструють високі спортивні результати. Розвиток сучасної освіти, збагачення її інноваційним змістом, технологіями, навчальними засобами зумовлює випереджальний характер розвитку фізичних якостей студентів. В статье затронута тема инновационного подхода к формированию физических качеств студентов во время занятий фехтованием. Инновационный подход видится в том, что во время занятий фехтованием целесообразно применять средства хореографической подготовки профессиональных артистов балета, которые помогают управлять движениями в пространстве и во времени. Как известно, спортсмены, обладающие навыками классического управления движениями, правильно и быстро осваивают сложную технику движений и демонстрируют высокие спортивные результаты. Развитие современного образования, обогащения её инновационным содержанием, технологиями, учебными средствами обуславливает опережающий характер развития физических качеств студентов.
Опис
Ключові слова
інноваційний підхід, формування фізичних якостей, студенти, фехтування, педагогіка, студентські роботи, инновационный подход, формирование физических качеств, студенты, фехтование, педагогика, студенческие работы, innovative approach, formation of physical qualities, the students, fencing, pedagogy, student work
Цитування
Земськова Я. С. Інноваційний підхід до формування фізичних якостей студентів під час занять фехтуванням / Я. С. Земськова, Т. О. Омельченко, Л. С. Рибалко // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 11–13.