Формування комунікативних компетентностей на уроках української мови в учнів з особливими освітніми потребами в 5 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було з’ясовано теоретичні засади формування комунікативної компетентності учнів з особливими освітніми потребами в 5 класі в процесі навчання української мови, теоретично обґрунтовано систему методів і прийомів, які сприяють розвитку комунікативної компетентності. Акцентовано, що під час роботи з дітьми з особливими освітніми потребами потрібно насамперед звертати увагу на розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх проблемах, що також співзвучно реаліям компетентнісного підходу в освіті. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки такій взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги. Автором было выяснено теоретические основы формирования коммуникативной компетентности учащихся с особыми образовательными потребностями в 5 классе в процессе обучения украинскому языку, теоретически обоснована система методов и приемов, способствующих развитию коммуникативной компетентности. Акцентировано, что во время работы с детьми с особыми образовательными потребностями следует прежде всего обращать внимание на развитие сильных качеств и талантов детей, а не их проблемах, что также созвучно реалиям компетентностного подхода в образовании. Взаимодействие с другими детьми способствует когнитивному, физическому, речевому, социальному и эмоциональному развитию детей с особыми образовательными потребностями. Благодаря такому взаимодействию дети учатся естественно воспринимать и толерантно относиться к человеческим различиям, они становятся более отзывчивыми, готовыми к взаимопомощи.The author clarified the theoretical foundations of the formation of the communicative competence of students with special educational needs in the 5th grade in the process of teaching the Ukrainian language, theoretically substantiated a system of methods and techniques that contribute to the development of communicative competence. It is emphasised that when working with children with special educational needs, the focus should be on developing the children's strengths and talents rather than their problems. The emphasis is on developing the children's strengths and talents rather than their problems, which is also in line with the realities of the competence-based approach in education. Interaction with other children promotes the cognitive, physical, speech, social and emotional development of children with special educational needs. Through such interaction children learn to accept and tolerate human differences naturally, they become more responsive and ready to help each other.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, українська мова, методика викладання, учні з особливими освітніми потребами, інклюзивна освіта, коммуникативная компетентность, украинский язык, методика преподавания, учащиеся с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, communicative competence, Ukrainian language, teaching methodology, Students with special educational needs, inclusive education
Цитування
Овдієнко А. М. Формування комунікативних компетентностей на уроках української мови в учнів з особливими освітніми потребами в 5 класі / А. М. Овдієнко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 110–112.