Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник містить найбільш важливі положення щодо вирішення індивідуальних спорів. На основі аналізу правової доктрини, чинного законодавства, матеріалів судової практики висвітлено правові механізми захисту трудових прав в індивідуальних трудових спорах. Навчальний посібник призначений студентам юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, може бути корисним викладачам, аспірантам і практикуючим юристам, громадським та профспілковим активістам, працівникам, роботодавцям, співробітникам органів державної влади і місцевого самоврядування та усім, хто цікавиться питаннями вирішення індивідуальних трудових спорів. Учебное пособие содержит наиболее важные положения по решению индивидуальных споров. На основе анализа правовой доктрины, действующего законодательства, материалов судебной практики освещены правовые механизмы защиты трудовых прав в индивидуальных трудовых спорах. Учебное пособие предназначено студентам юридических специальностей высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, может быть полезным преподавателям, аспирантам и практикующим юристам, общественным и профсоюзным активистам, работникам, работодателям, сотрудникам органов государственной власти и местного самоуправления и всем, кто интересуется вопросами разрешения индивидуальных трудовых споров. The manual contains the most important provisions for solving individual disputes. Based on the analysis of legal doctrine, current legislation, materials of judicial practice, legal mechanisms for the protection of labor rights in individual labor disputes are highlighted. The manual is intended for law students of higher educational institutions of III-IV accreditation levels; it can be useful for teachers, graduate students and practicing lawyers, social and trade union activists, workers, employers, employees of state and local government bodies and anyone interested in issues of individual labor permit disputes.
Опис
Ключові слова
трудове право, індивідуальні трудові спори, судова практика, захист трудових прав, трудовое право, индивидуальные трудовые споры, судебная практика, защита трудовых прав, labour law, individual labor disputes, arbitrage practice, protection of labor rights
Цитування
Новіков Д. О. Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях : навч. посібник / Д. О. Новіков, О. М. Лук’янчиков, А. І. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2019. – 136 с.