Досвід формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх учителів біології при вивченні паразитичних червів у курсі зоології безхребетних

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Авторами у статті проаналізовано досвід формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх учителів біології при вивченні паразитичних червів у курсі зоології безхребетних. Паразитування гельмінтів є небезпечним для здоров’я людини: продукти життєдіяльності, що виділяються ними в організм зараженої людини, значно змінюють її реактивність і сприяють розвитку алергічних захворювань. Отримані студентами знання та навички з гельмінтології стають основою їх санітарно-гігієнічної культури, що дозволяє у майбутній педагогічній діяльності на високому професійному рівні проводити роботу з профілактики гельмінтозів серед шкільної молоді. Авторами в статье проанализирован опыт формирования санитарно-гигиенической культуры будущих учителей биологии при изучении паразитических червей в курсе зоологии беспозвоночных. Паразитирование гельминтов опасно для здоровья человека: продукты жизнедеятельности, выделяемые ими в организм зараженного человека, значительно изменяют ее реактивность и способствуют развитию аллергических заболеваний. Полученные студентами знания и навыки гельминтологии становятся основой их санитарно-гигиенической культуры, что позволяет в будущей педагогической деятельности на высоком профессиональном уровне проводить работу по профилактике гельминтозов среди школьной молодежи. The authors analyze the experience of forming sanitary and hygienic culture of future biology teachers in the study of parasitic worms in the course of invertebrate zoology. Helminth parasitism is dangerous for human health: products of their life activity excreted into the body of an infected person significantly change its reactivity and contribute to the development of allergic diseases. The knowledge and skills of helminthology acquired by students become the basis of their sanitary and hygienic culture, which allows in future teaching activities at a high professional level to work on the prevention of helminth infections among school youth.
Опис
Ключові слова
здоров'я людини, санітарно-гігієнічна культура, гельмінтози, паразитичні черви, здоровье человека, санитарно-гигиеническая культура, гельминтозы, биология, паразиты, паразитические черви, human health, sanitary and hygienic culture, helminth infestations, parasitic worms
Цитування
Бойчук Ю. Д. Досвід формування санітарно-гігієнічної культури майбутніх учителів біології при вивченні паразитичних червів у курсі зоології безхребетних / Ю. Д. Бойчук, Ю. П. Максимова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 36–38.