ВПЛИВ ПРИРОДНОЇ ТА ТЕХНОГЕННОЇ ДІЇ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЙОДУ В ОРГАНІЗМІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет
Анотація
У роботі наведені результати досліджень з визначення комбінованої дії іонізуючого випромінювання на частоту розвитку захворювань щитовидної залози (ЩЗ) у дітей, що мешкають на території при постійній дії природної та техногенної іонізуючої радіації. ЩЗ У дітей є однією з основних залоз ендокринної системи, якій належить провідна роль в нейроендокринно-імунній регуляції організму, в формуванні фізичного і психічного статусу, в регуляції нормального функціонування найважливіших органів і систем, інших залоз ендокринної системи, різних обмінних процесів та ін. Тому стан ЩЗ у дітей є індикатором їх здоров’я як в даний час, так і в майбутньому. Метою роботи є вивчення впливу комбінованої дії радіації і йодного дефіциту на частоту розвитку тиреоїдної патології у дітей. Обстежено 182 дітей та підлітків - мешканців деяких регіонів Кіровоградської області. Обстеження проводили за єдиною програмою, до якої було включено: антропометрію; анамнестичні дані; розрахунок середньої поглиненої ЩЗ дози за рахунок PH йоду; ультразвукове дослідження ЩЗ; імуноферментний аналіз вмісту в крові тиреоїдних гормонів - вільного тироксину (в Т4); тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ); визначення антитіл до тиреоглобуліну (АТГ) і мікросомальної фракції (АМС); йодне забезпечення організму (за екскрецією йоду з сечею). Результати, свідчать, що тиреоїдна патологія була виявлена у дітей всіх груп. Встановлено, що частота виникнення тиреоїдної патології у дітей не знижується і залежить від дозового навантаження на ЩЗ (в основному за рахунок радіонуклідів йоду) та забезпеченості організму йодом. Відзначено, що комбінована дія іонізуючого випромінювання та ендемічного дефіциту йоду посилює радіаційний ефект на ЩЗ. Після прийому йодовмісних препаратів у всіх групах відзначалося зменшення кількості обстежених з концентрацією йоду в сечі. При цьому кількість дітей з достатнім забезпеченням організму йодом збільшувалася в основному за рахунок дітей з легким ступенем йодного дефіциту З метою профілактики тиреоїдної патології дітям з дифузним зобом, які зазнали комбінованої дії іонізувального опромінення та ендемічного дефіциту йоду рекомендовано застосовувати препарати і продукти, що містять йод. The paper presents the results of research on the determination of the combined effect of ionizing radiation on the frequency of development of thyroid gland diseases (THD) in children living in the territory with constant exposure to natural and man-made ionizing radiation. In children, the thyroid gland is one of the main glands of the endocrine system, which plays a leading role in the neuroendocrine-immune regulation of the body, in the formation of physical and mental status, in the regulation of the normal functioning of the most important organs and systems, and other glands of the endocrine system, various exchange processes, etc. Therefore, the state of the thyroid gland in children is an indicator of their health both now and in the future. The aim of the work is to study the influence of the combined effect of radiation and iodine deficiency on the frequency of thyroid pathology in children. 182 children and adolescents - residents of some localities of the Kirovohrad region - were examined. The examination was carried out according to a single program, which included: anthropometry; anamnestic data; calculation of the average absorbed by thyroid dose due to PH of iodine; ultrasound examination of the thyroid gland; immunoenzymatic analysis of the content of thyroid hormones in the blood - free thyroxine (in T4); pituitary thyroid-stimulating hormone (TSH); determination of antibodies to thyroglobulin (ATG) and microsomal fraction (AMS); iodine provision of the body (by excretion of iodine with urine). The results show that thyroid pathology was detected in children of all groups. It has been established that the frequency of occurrence of thyroid pathology in children does not decrease and depends on the dose load on the thyroid gland (mainly due to iodine radionuclides) and the supply of iodine to the body. It was noted that the combined effect of ionizing radiation and endemic iodine deficiency increases the radiation effect on the thyroid gland. After taking iodine-containing drugs, a decrease in the number of subjects with iodine concentration in urine was noted in all groups. At the same time, the number of children with sufficient supply of iodine to the body increased mainly due to children with a mild degree of iodine deficiency. In order to prevent thyroid pathology, children with diffuse goiter who have undergone the combined effect of ionizing radiation and endemic iodine deficiency are recommended to use drugs and products those containing iodine.
Опис
Ключові слова
опромінення населення, іонізуюче випромінювання, природні радіонукліди, щитоподібна залоза, population exposure, ionizing radiation, natural radionuclides, thyroid gland
Цитування
Комісова Т. Є. Вплив природної та техногенної дії іонізуючої радіації на показники йоду в організмі / Т. Є. Комісова, М. С. Гончаренко, Н. А. Сліпцова // Природничий альманах. Сер. : біологічні науки. – 2023. – № 34. – С. 34–42.