Психодіагностика художніх естетичних здібностей особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження. Проблема психодіагностики естетичної обдарованості особистості є маловивченою у сучасній психології, що викликано невизначеністю статусу естетичних здібностей, естетичного інтелекту та естетичного сприйняття як її складових. Мета дослідження: розробити психодіагностичний інструментарій для дослідження естетичних здібностей особистості. Методи і вибірка. Вибірку досліджуваних склали 272 особи, віком 17-60 років, 156 жінок та 116 чоловіків. Для обґрунтування конструктної валідності методики було використано тест Векслера, батарею адаптованих тестів для вивчення рівня розвитку естетичного сприйняття (О. М. Торшилова і Т. В. Морозова), методику діагностики естетичного інтелекту особистості (В. Найчук, К. Фоменко, О. Кузнецов). Результати. Розроблено тест естетичних здібностей, перевірено його валідність та надійність. Виявлено, що вибір «почерку художника» в якості пояснювального принципу для сортування репродукцій картин відповідає найвищому рівню естетичних здібностей до чуття форми. Виявлено зв’язки естетичних здібностей із показниками невербального інтелекту,естетичного інтелекту та здібностей. Висновки. У результаті апробації тесту естетичних здібностей було доведено високу валідність та надійність представленої методики. Виявлено, що три з девяти завдань мають високу міру складності та передбачають більшу відповідність невербальному інтелекту. Доведено, що високий рівень естетичних здібностей є умовою високого рівня розвитку естетичного інтелекту. Більш складні завдання передбачають більш розвинені здатності до чуття форми та спроможність чинити опір естетично-смаковим стереотипам. Успішність у завданнях оптимальної складності більш високо корелює із здатністю до сприйняття виразності форми, тобто чутливості до образного ладу твору. Relevance of research. The problem of psychodiagnostics of aesthetic giftedness of the individual is poorly understood in modern psychology, which is caused by the uncertainty of the status of aesthetic abilities, aesthetic intelligence and aesthetic perception as its components. Aim of the study: to develop psychodiagnostic tools for the study of aesthetic abilities of the individual. Research methodd and sample. The sample consisted of 272 people aged 17-60 years, 156 women and 116 men. To substantiate the constructive validity of the method, the Wechsler test, a battery of adapted tests to study the level of development of aesthetic perception (O. Torshilova and T. Morozova), the method of diagnosing the aesthetic intelligence of the individual were used (V. Naichuk, K. Fomenko, O. Kuznetsov). Results. A test of aesthetic abilities was developed, its validity and reliability were checked. It was found that the choice of "artist's handwriting" as an explanatory principle for sorting reproductions of paintings corresponds to the highest level of aesthetic abilities to sense of form. The connections of aesthetic abilities with the indicators of nonverbal intelligence, aesthetic intelligence and abilities have been revealed. Conclusions. As a result of approbation of the test of aesthetic abilities the high validity and reliability of the presented technique was proved. It was found that three of the nine tasks are highly complex and involve greater compliance with nonverbal intelligence. It is proved that a high level of aesthetic abilities is a condition for a high level of development of aesthetic intelligence. More complex tasks include more developed abilities to sense form and the ability to resist aesthetic and taste stereotypes. Success in tasks of optimal complexity is more highly correlated with the ability to perceive the expressiveness of the form, ie sensitivity to the figurative structure of the work.
Опис
Ключові слова
естетичні здібності, естетичний інтелект, невербальний інтелект, психодіагностика, тест, aesthetic abilities, aesthetic intelligence, nonverbal intelligence, psychodiagnostics, test
Цитування
Фоменко К. І. Психодіагностика художніх естетичних здібностей особистості / К. І. Фоменко, В. В. Найчук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2022. – Вип. 66. – С. 334–352.