Нова українська школа і сучасні моделі життєтворчості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
Для того щоб українська школа дійсно стала «школою для дитини» вона має зазнати системної, послідовної модернізації відповідно до вище названих теоретичних настанов. Важливу роль у цьому процесі має відігравати фахова педагогічна освіта, тому що саме майбутні вчителі своєю педагогічною діяльністю будуть визначати призначення школи. Для того чтобы украинская школа действительно стала «школой для ребенка» она должна претерпеть системную, последовательную модернизацию в соответствии с выше названными теоретическими установками. Важную роль в этом процессе должна играть профессиональное педагогическое образование, так как именно будущие учителя своей педагогической деятельностью будут определять назначение школы. In order for the Ukrainian school to truly become a “school for the child”, it must undergo systematic, consistent modernization in accordance with the above-mentioned theoretical principles. Professional pedagogical education should play an important role in this process, since it is the future teachers who will determine the purpose of the school with their pedagogical activities.
Опис
Ключові слова
філософія, нова українська школа, життєтворчість, дитина, вчитель, философия, новая украинская школа, жизнетворчество, ребенок, учитель, philosophy, new Ukrainian school, life-creation, child, teacher
Цитування
Троцко А. В. Нова українська школа і сучасні моделі життєтворчості / А. В. Троцко // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020 – С. 121–123.