КОНТИНУУМ ДИСКУРСИВНА ПАМ’ЯТЬ → ЛІНГВІСТИЧНА ПАМ’ЯТЬ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИНОНІМІЧНИХ ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто синонімічні еліптичні конструкції з парадигматичним (з тенденцією до елімінації семантично надлишкових компонентів) і синтагматичним (конструкції з синтаксично-семантичним дефіцитом, у яких переважає процес реституції імпліцитних референтів) еліпсисом з різними головними лексемами, що розглядаються як редуковані складні мовні знаки-трансформації первинних (стрижневих) пропозиційних структур, утворені внаслідок свідомих когнітивних поліоперацій (діяльності психомеханізмів), які ґрунтуються на підсвідомих сублінгвістичних схемах. Синонімічні еліптичні конструкції актуалізуються у вигляді ко(н)текстуально (лінгвістично та/або ситуативно) релевантних преференційних варіантів з імпліцитним іменним/прономінальним та імпліцитним, експліцитно-імпліцитним чи повністю імпліцитним дієслівним компонентом або з імпліцитним фінальним доповненням, які ідентифікуються та інтерпретуються реципієнтом у континуумі дискурсивна пам'ять → свідома + підсвідома мовна пам'ять. У процесі інтерпретації еліптичних висловлень або міжфразових еліптичних блоків неекстеріоризовані компоненти виводяться адресатом шляхом зворотної реконструкції (дискурс → мова) віртуальної (мовної) первинної структури на основі інтра-, інтерфразового та інтратекстового оточення або асоціативно. In this study, synonymic elliptical constructions with paradigmatic (with a tendency to eliminate semantically redundant components) and syntagmatic (constructions with a syntactic-semantic deficit, in which the process of restitution of implicit referents prevails) ellipsis with different head lexemes, which are considered as reduced complex linguistic signs-transforms of primary (pivotal) propositional structures formed as a result of conscious cognitive polyoperations (activity of psychomechanisms) based on subconscious sublinguistic schemes. Synonymic elliptical constructions are actualized in the form of co(n)textually (linguistically and / or situationally) pertinent preferential options with an implicit nominal / pronominal and implicit, explicit-implicit or сompletely implicit verbal component or with an implicit final complement that are identified and interpreted by the recipient in the continuum discursive memory → conscious + subconscious linguistic memory. In the process of the interpretation of elliptical utterances or interphrasal elliptical blocks, non-exteriorized components are deduced by the addressee by means of the inverse reconstruction (discourse → language) of the virtual (linguistic) primary structure based on the intra-, interphrasal and intratextual environment or associatively.
Опис
Ключові слова
ко(н)текст, дискурсивна пам'ять, мовна пам'ять, синонімічне еліптичне висловлювання, парадигматичний і синтагматичний еліпсис, первинна структура, co(n)text, discursive memory, linguistic memory, synonymic elliptic utterance, paradigmatic and syntagmatic ellipsis, primary structure
Цитування
Лепетюха А. В. Континуум дискурсивна пам'ять → лінгвістична пам'ять у процесі інтерпретації синонімічних еліптичних конструкцій (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 221–226.