Готовність до професійної самореалізації майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група "Наукові перспективи"
Анотація
У статті автором зауважено, що для успішного розвитку готовності здобувача вищої освіти до професійної самореалізації необхідно розуміти, які бар’єри заважають формуванню зазначеної якості. Хоча існує декілька різноманітних класифікацій бар’єрів професійної самореалізації, жодна з них не дає відповіді на наступні питання: «Які бар’єри вважають провідними здобувачі вищої освіти?» та «Якими конкретними засобами та методами можливо ці бар’єри подолати?». Наукова новизна статті полягає у експериментальному визначенні конкретних бар’єрів розвитку готовності до професійної самореалізації. Метою статті є знаходження таких педагогічних методів, які б допомогли усунути зазначені перешкоди. Проаналізовано погляди науковців на поняття «професійна самореалізація». Оскільки під час навчання майбутній фахівець ще не виконує професійну діяльність, проаналізовано погляди науковців на поняття «готовність до професійної самореалізації». З метою визначення бар’єрів, які ускладнюють формування готовності до професійної самореалізації майбутнім фахівцям була запропонована анкета власної розробки «Самореалізація – це…». Під час анкетування здобувачів вищої освіти автором виокремлено наступні бар’єри розвитку готовності до професійної самореалізації, як-от: низька самостійність у прийнятті рішень; відсутність прагнення до професійної самореалізації та/або плану професійної самореалізації; негативні якості майбутніх фахівців (лінь, невпевненість у собі, нездатність доводити справу до кінця). Запропоновано шляхи зменшення впливу зазначених бар’єрів, як-от: організація зустрічей із різними групами стейколдерів (роботодавці, фахівці галузі, випускники минулих років); впровадження навчального тренінгу як практичної форми роботи; організація психолого-педагогічного підтримки здобувачів вищої освіти. In the article, the author notes that in order to successfully develop the readiness of higher education seekers for professional self-realization, it is necessary to understand what barriers hinder the formation of this quality. Various classifications of barriers to professional self-realization do not answer the following questions: "What barriers do you consider to be the leading ones for higher education?" and "What specific means and methods can be used to overcome these barriers?". The scientific novelty of the article is the experimental identification of specific barriers to the development of readiness for professional self-realization. The purpose of the article is to find such pedagogical methods that would help to eliminate these obstacles. The views of scientists on the concept of "professional self-realization" are analyzed. Since the future specialist is not yet performing professional activities during training, the views of scientists on the concept of "readiness for professional self-realization" are analyzed. The main classifications of barriers to self-realization of specialists are determined. In order to identify barriers that complicate the formation of readiness for professional self-realization, future professionals were offered a questionnaire of their own development "Self-realization is« ". During the survey of higher education students, the author identified the following barriers to the development of readiness for professional self-realization, such as: low independence in decision-making; lack of desire for professional self-realization and / or professional self-realization plan; negative qualities of future professionals (laziness, self-doubt, inability to complete the case). Ways to reduce the impact of these barriers are proposed, such as: organizing meetings with various groups of stakeholders (employers, industry professionals, graduates of previous years); introduction of educational training as a practical form of work; organization of psychological and pedagogical support for higher education.
Опис
Ключові слова
майбутні фахівці, готовність до професійної самореалізації, бар’єри, навчальний тренінг, стейкхолдер, психолого-педагогічна підтримка, future specialists, competence for professional self-realization, barriers, training, stakeholder, psychological and pedagogical support
Цитування
Овсюк Д. Р. Готовність до професійної самореалізації майбутніх фахівців як педагогічна проблема / Д. Р. Овсюк // Перспективи та інновації науки. – 2022. – № 4 (9). – С. 243–255.