Статистико-аналітичний підхід в обґрунтуванні взаємопов’язаного розвитку виробництва та інфраструктури регіону

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Інфраструктурний потенціал, як антициклічний фактор економіки, визначає інвестиційний тип її розвитку та потребує на науковому рівні теоретичного обґрунтування напрямів і засобів його формування. Враховуючи актуальність питання й чинні підходи до оцінки впливу інфраструктурних систем на виробничі процеси, обґрунтовано доцільність використання регіонального статистичного аналізу у дослідженні результативності стимулюючих заходів розвитку інфраструктури у синергії з галузями матеріально-речового виробництва регіону. На основі вихідних положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року автором запропоновано чіткий алгоритм використання методів регіонально-статичного аналізу з метою забезпечення пропорційного зростання економіки регіонів України. На основі статистичного аналізу стану й тенденцій розвитку інфраструктури, вимірювання впливу інфраструктури на базові галузі виробництва, можливе дослідження показників ефективності її функціонування. Проведення систематичного аналізу заходів з розвитку інфраструктури, спрямованих, у свою чергу, на нарощування промислового потенціалу конкретного регіону, може бути предметом подальших досліджень, а також основою реалізації регіональних соціально-економічних програм. Infrastructural potential, as anticyclic factor of economy, determines the investment type of its development. Its process of forming must be accompanied at scientific level by the theoretical background of directions and facilities. Taking into account the actuality of question and existent going near the estimation of influence of the infrastructural systems on production processes, expedience of the use of regional statistical analysis in research of effectiveness of stimulant measures of infrastructure development in a synergy with industries of region’s material production of are grounded. On the basis of State strategy positions of regional development on a period till 2020 an author offers the clear algorithm of methods of regional-static analysis use with the purpose of providing of proportional growth of regions’ economy in Ukraine. Using the statistical analysis of the state and progress of infrastructure trends, influences of infrastructure on base industries of production, the research of use the efficiency indexes is functioning. Conducting the systematic analysis of measures on infrastructure development, is directed, in same queue, to the increase of industrial potential of concrete region, can be the subject of future researches, and also a basis of the regional socio-economic programs’ realization.
Опис
Ключові слова
інфраструктура, виробництво, регіон, функціонально-галузевий підхід, статистико-аналітичний метод, инфраструктура, производство, регион, функционально-отраслевой подход, статистико-аналитический метод, infrastructure, production, region, function-sectorial approach, statistical and analytical method
Цитування
Соляр В. В. Статистико-аналітичний підхід в обґрунтуванні взаємопов’язаного розвитку виробництва та інфраструктури регіону / В. В. Соляр // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Економіка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – 2014. – Вип. 14. – С. 178–184.