ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто дистанційне навчання з використанням цифрових технологій. Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового неперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високопрофесійних фахівців. Про дистанційне навчання можна говорити як про педагогічну технологію, яка заснована на принципі самостійного програмованого навчання, метою якого є творчий розвиток особистості. В статье рассмотрено дистанционное обучение с использованием цифровых технологий. Дистанционная форма обучения дает возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией. Именно эта система может наиболее адекватно и гибко реагировать на потребности общества по подготовке высокопрофессиональных специалистов. О дистанционном обучении можно говорить как о педагогической технологии, которая основана на принципе самостоятельного программированного обучения, целью которого является творческое развитие личности. The article considers distance learning using digital technologies. Distance learning makes it possible to create systems of mass lifelong learning, general exchange of information. It is this system that can most adequately and flexibly respond to the needs of society regarding the training of highly professional specialists. Distance learning can be said as a pedagogical technology, which is based on the principle of independent programmed learning, the purpose of which is the creative development of the individual.
Опис
Ключові слова
вища освіта, дистанційне навчання, інформаційні процеси, студентські роботи, высшее образование, дистанционное обучение, информационные процессы, студенческие работы, higher education, distance learning, information processes, student work
Цитування
Аннас Ю. В. Переваги та труднощі дистанційного навчання / Ю. В. Аннас, М. А. Шевченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 6–7.