Художня семантика й стилістика займенника в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико- філологічне товариство
Анотація
У монографії висвітлено низку теоретичних проблем, пов'язаних із визначенням морфологічного статусу займенника, його системних семантичних ознак. Змодельовано здатність цього класу слів до семантичної реалізації в текстах української інтимної лірики. З'ясовано стилістичний потенціал займенників, їхню участь у творенні художніх фігур і тропів. Для науковців, викладачів, здобувачів філолгічного фаху в закладах вищої освіти, учителів української мови і літератури. The monograph highlights a number of theoretical problems related to the definition of the morphological status of the pronoun, its systemic semantic features. The ability of this class of words to semantic realization in the texts of Ukrainian intimate lyrics is modeled. The stylistic potential of pronouns, their participation in the creation of artistic figures and tropes is clarified. For scientists, teachers, applicants for philological specialties in higher education institutions, teachers of Ukrainian language and literature.
Опис
Ключові слова
семантика, стилістика, займенник, українська інтимна поезія, semantics, stylistics, pronoun, Ukrainian intimate poetry
Цитування
Калашник О. В. Художня семантика й стилістика займенника в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. : монографія / О. В. Калашник, О. А. Олексенко, О. В. Халіман – Харків : Харків. іст.-філол. т-во, 2022. – 160 с.