Лінгвістична школа доктора філологічних наук, професора С. І. Дорошенка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена 95-літньому ювілею доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Сергія Івановича Дорошенка (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), містить інформацію про лінгвістичну школу видатного педагога та філолога, зокрема окреслено основні напрямки дослідницької діяльності С. І. Дорошенка та його учнів в царині національного мовознавства та лінгводидактики кін. ХХ – поч. ХХІ століття. У роботі подано огляд дисертаційних досліджень аспірантів видатного мовознавця, де коротко репрезентовано основні напрацювання в галузях лінгвістики та лінгводидактики. Сергій Іванович – видатний учений-україніст, який понад 65 років свого життя присвятив науково-педагогічній діяльності у вищій школі. Його праці із сучасної української мови і культури та методики її викладання відомі в усій Україні й за її межами. Його наукові учні й послідовники працюють у різних регіонах України, Європи, США. Своєю невтомною працею, життєлюбством, доброю вдачею наш Учитель зігрівав серця всім, хто з ним спілкувався, щедро віддавав свої знання колегам і студентам, відкривав золоту браму в дивовижний світ мовознавства. Він завжди випромінював позитивний заряд, іскорки гумору, перлинки мовних скарбів. The article is dedicated to the 95th anniversary of doctor of philological sciences, professor, honored scientist and technician of Ukraine, Sergiy Doroshenko (H. Skovoroda Kharkiv State Pedagogic University), contains the information about linguistic school of the prominent teacher and philologist, the main points of his and his students’ research in the field of linguistics and linguodidactics at the end of ХХ – beginning of ХХІ century. The paper gives an overview of the dissertation researches of post-graduate students of the outstanding linguist, where the main findings in the branches of linguistics and linguodidactics are briefly represented. Sergiy Ivanovich is a prominent Ukrainian scholar, who has dedicated more than 65 years of his life to scientific and pedagogical activity at high school. His works on contemporary Ukrainian language, culture and teaching methods are well-known across Ukraine and abroad. His scientific students and followers work in different regions of Ukraine, Europe, and the USA. Through his tireless work, love to life, good temper our Teacher warmed the hearts of all who talked to him, generously gave his knowledge to colleagues and students, opened the golden gate into the wonderful world of linguistics. He has always radiated a positive charge, sparkles of humor, and pearls of language treasures.
Опис
Ключові слова
лінгвістична школа, Дорошенко С. І., учитель, наставник, мовознавство, стилістика, граматика, синтаксис, складні речення, безсполучникові складні речення, предикативні одиниці, методика викладання філологічних дисциплін, linguistic school, Doroshenko Sergiy, teacher, mentor, linguistics, stylistics, grammar, syntax, complex sentences, conjunctionless complex sentences, predicative units, philological disciplines teaching methods
Цитування
Чернушенко Н. М. Лінгвістична школа доктора філологічних наук, професора С. І. Дорошенка / Н. М. Чернушенко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – Вип. 50. – С. 26–43.