Значення дидактичних ігор у корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дидактичні ігри, що використовується в корекційній роботі вчителя-логопеда. Для вчителя-логопеда дидактична гра є одним із найважливіших засобів роботи над мовленням дитини з метою корекції її різноманітних мовленнєвих порушень. Так, використання ігрових прийомів і вправ, надає можливості зробити процес корекції звуковимови цікавим для дитини, задіяти всі її аналізатори. У цю роботі включаються психічні процеси: мислення, пам'ять, сприйняття. Залучення дидактичних ігор у заняття вчителя-логопеда робить корекційну максимально різноманітною, підтримує інтерес до корекційно-логопедичного заняття. The article deals with didactic games used in the correctional work of a speech therapist. For a speech therapist didactic game is one of the most important means of work on the child's speech in order to correct its various speech disorders. Thus, the use of game techniques and exercises provides the following opportunities to make the process of correction of sound pronunciation interesting for the child, to involve all its analyzers. This work includes mental processes: thinking, memory, perception. The involvement of didactic games in the lessons of the speech therapist makes the correctional as diverse as possible, maintains interest in correctional and lessons.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, мовленнєві порушення, корекція мовлення, діти старшого дошкільного віку, didactic games, speech disorders, speech correction, children of senior preschool age
Цитування
Жданова К. О. Значення дидактичних ігор у корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку / К. О. Жданова // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 53–54.