Методологічні принципи оцінки ефективності структури господарства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany
Анотація
Актуальність обраної проблеми дослідження обумовлена необхідністю подолання загострення структурних диспропорцій в економіці, що потребує розробки адаптованої до сучасних умов теоретичної бази для вивчення й оцінки структурних змін, а також розробки ефективної структурної політики на основі концепції національної економічної безпеки. Це методологічна спроба синтезувати відповідно до сучасних умов господарювання методи аналізу та оцінки структурних змін у господарстві, розробки критеріїв та показників оцінки структурних змін, формування конкурентоспроможної структури економіки на регіональному та національному рівні. У статті представлено методологічні основи та закономірності вивчення структурних змін в економіці; виявлено основні тенденції та причини структурних зрушень у народному господарстві, їх відповідність цілям соціально-економічного розвитку економіки України; обґрунтовано методику аналізу та оцінки змін у секторі підприємництва з метою переорієнтації бізнесу на прибуткові види діяльності. The introduction substantiates the relevance of the chosen topic, which is due to the need to develop a theoretical basis for research and assessment of structural changes in the economy, overcoming the worsening of structural disparities. This model must be adapted to modern conditions. The main part of the article, based on the synthesis of various approaches to the analysis and assessment of structural changes in the economy, presents the methodology for developing criteria for selecting indicators for assessing structural changes, forming a competitive structure of the economy at the regional and national levels, and determining criteria for the effectiveness of investing in new products and activities. This is the basis of the approach to the development of an effective structural policy, which is based on the concept of national economic security. The main trends and causes of structural changes in the national economy, their compliance with the tasks of socio-economic development of the economy of Ukraine are determined. A conclusion was made about the key methodological bases and regularities of the study of structural changes in the economy; the method of analysis and assessment of changes in the business sector with the aim of reorienting business to profitable activity is substantiated.
Опис
Ключові слова
структура економіки, структурні дисбаланси, інвестиція, реструктуризація, методи ефективності, economic structure, structural imbalances, investment, restructuring, efficiency methods
Цитування
Соляр В. В. Методологічні принципи оцінки ефективності структури господарства / В. В. Соляр, Ю. О. Олійник // Modern engineering and innvative technologies. − Iss. № 29, Part 2. – 2023. – Pp. 61–68.