Харківський природничий форум

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлено матеріали науково-практичної конференції метою якої було об’єднання молодих науковців з країн Центральної та Східної Європи для обміну досвідом та натхненням, проведення плідних дискусій та налагодження сталого співробітництва у галузі природничих наук. Представлені роботи висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку природничої науки і освіти та присвячені актуальним проблемам сучасної біології та педагогіки здоров’язбереження. В сборнике представлены материалы научно-практической конференции целью которой было объединение молодых ученых из стран Центральной и Восточной Европы для обмена опытом и вдохновением, проведения плодотворных дискуссий и налаживания устойчивого сотрудничества в области естественных наук. Представленные работы освещают современное состояние и перспективы развития естественной науки и образования и посвящены актуальным проблемам современной биологии и педагогики здоровьесбережения. The collection contains the materials of a scientific and practical conference the purpose of which was to bring together young scientists from Central and Eastern Europe to exchange experience and inspiration, hold fruitful discussions and establish sustainable cooperation in the field of natural sciences. The presented works illuminate the current state and prospects of development of natural science and education and are devoted to urgent problems of modern biology and pedagogy of health conservation.
Опис
Ключові слова
Харківський природничий форум, психолого-педагогічні дослідження, сучасна біологія, природничі науки, педагогіка здоров’язбереження, збірник наукових праць, Харьковский естественный форум, психолого-педагогические исследования, современная биология, естественные науки, здоровьесберегающая педагогика, сборник научных трудов, Kharkov Natural Forum, psychological and pedagogical research, modern biology, natural Sciences, health saving pedagogy, collection of scientific papers
Цитування
Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 110 с.