Специфіка вичення природничих дисциплін у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Вальдорфська школа понад 100 років на практиці реалізує цілі й ідеали гуманістичної педагогіки, виховуючи активну й самостійну особистість, із розвиненою культурою пізнавальної діяльності, науково-дослідницькими та творчими здібностями. Це підтверджується даними міжнародних незалежних порівняльних педагогічних досліджень якості навчальних досягнень школярів. Вальдорфская школа более 100 лет на практике реализует цели и идеалы гуманистической педагогики, воспитывая активную и самостоятельную личность с развитой культурой познавательной деятельности, научно-исследовательскими и творческими способностями. Это подтверждается данными международных независимых сравнительных педагогических исследований качества учебных достижений школьников. For more than 100 years, the Waldorf School has been implementing the goals and ideals of humanistic pedagogy, cultivating an active and independent personality, with a developed culture of cognitive activity, research and creative abilities. This is confirmed by the data of international independent comparative pedagogical research on the quality of students' academic achievements.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, вальдорфська освіта, вальдорфская школа, вальдорфское образование, Waldorf school, Waldorf education
Цитування
Іонова О. М. Специфіка вичення природничих дисциплін у вальдорфській школі / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матеріали VІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., Бердянськ, 16-17 верес. 2021 р. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – C. 87–88.