КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ HAMMER У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження розглядає особливості формування контекстуального визначення поняття HAMMER в сучасній англійській мові. Вивчається лінгвокультурний концепт HAMMER, його складові частини (понятійна, образна та ціннісна) та лексико-семантичні засоби омовлення. Проведено лексикографічний та етимологічний аналіз лексеми з метою аналізу словникових дефініцій досліджуваного концепту. Вилучено та проаналізовано фразеологічні одиниці англійської мови, що є засобами вербалізації концепту HAMMER. Описано процес роботи з фразеологічними одиницями на уроках англійської мови у старших класах загальноосвітньої школи та створено комплекс вправ для уроку з англійської мови з використанням концепту HAMMER та фразеологічних одиниць, що його лексикализують. The master’s research examines the peculiarities of forming the contextual definition of the HAMMER concept in modern English. The linguocultural concept of HAMMER, its constituent parts (conceptual, figurative, and valuable), and lexical-semantic means of interpretation are studied. A lexicographic and etymological analysis of the lexeme in question was carried out in order to analyze the dictionary definitions of the studied concept. Phraseological units of the English language, which are means of verbalizing the HAMMER concept, have been singled out and analyzed. The process of working with phraseological units in English language classes in senior secondary schools is described. A set of exercises for the English language lesson has been created using the HAMMER concept and phraseological units that lexicalize it.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний концепт, HAMMER, контекстуальне значення, понятійна складова, образна складова, ціннісна складова, вербалізація, фразеологічна одиниця, linguocultural concept, contextual meaning, conceptual component, figurative component, valuable component, verbalization, phraseological unit
Цитування
Катрич К. О. Когнітивні особливості формування контекстуального значення поняття "hammer" у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. О. Катрич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 75 с.
Колекції