The role of online debate in building future specialists’ (philologists’) professional competencies

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Journal of the Graduate Program in Education from the State University of Ceará (UECE)
Анотація
The pedagogical science has always been interested in the problem of identifying effective mechanisms for building future specialists’ professional competencies. Methods: surveys and questionnaires, remote collection and processing of information, reduced version of the Multifactor Personal Questionnaire B5-10; Academic Motivation Scale; Short Self-Control Scale; Diagnostics of the Dominant Perceptual Modality; Raven’s Progressive Matrices. Statistical analysis was carried out using the Kolmogorov-Smirnov test, Spearman’s Rank correlation coefficient, and the Mann–Whitney U test was used to assess the reliability of differences between contrasting groups. According to the research findings, students are convinced that participation in debates can contribute to the professional competence development. Students’ diligence was indicated as the main component of motivation for building professional competencies. Further research should be aimed at studying the role of debates in building professional competencies among students of narrow majors. It is also necessary to develop a detailed methodology of introducing the student debate. Педагогічна наука завжди цікавилася проблемою виявлення ефективних механізмів формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Методи дослідження: опитування та анкетування, дистанційний збір та обробка інформації, скорочена версія багатофакторного особистісного опитувальника В5-10; шкала навчальної мотивації; коротка шкала самоконтролю; діагностика домінуючої перцептивної модальності; прогресивні матриці Равена. Статистичний аналіз проводився за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова, коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, а для оцінки достовірності відмінностей між контрастними групами використовувався U-критерій Манна-Уітні. Згідно з результатами дослідження, студенти переконані, що участь у дебатах може сприяти розвитку професійної компетентності. Основним компонентом мотивації до розвитку професійних компетентностей студенти назвали старанність. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення ролі дебатів у формуванні професійних компетентностей серед студентів вузьких спеціальностей. Також необхідно розробити детальну методику впровадження студентських дебатів.
Опис
Ключові слова
online debates, student debates, building competencies, professional competencies, distance education, онлайн-дебати, студентські дебати, розвиток компетенцій, професійні компетенції, дистанційна освіта
Цитування
The role of online debate in building future specialists’ (philologists’) professional competencies / O. Sydorenko, H. Voshkolup, І. Kupina, B. Kovalenko, N. Kovalenko // Educ. Form., Fortaleza. – 2023. – Vol. 8. – Pp. 1–25. DOI: https://doi.org/10.25053/redufor.v8.e11399