ПОСТГУМАНІТАРИСТИКА, ЕКОГУМАНІТАРИСТИКА ТА БІОГУМАНІТАРИСТИКА – КІНЕЦЬ ЕПОХИ ЛЮДСЬКОЇ ВИНЯТКОВОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто переформатування гуманітаристики у новітні наукові конструкти постлюдської політики та етики – постгуманітаристику, екогуманітаристику та біогуманітаристику. В умовах наближення планетарного екологічного колапсу, викликаного багатовіковим світоглядним догматом панування Людини над Природою, концептуальні проекти постгуманітаристики, екогуманітаристики та біогуманітаристики варто сприймати не як науковий радикалізм чи дослідницьку провокацію, а радше, як цілком прийнятну наукову альтернативу, яка створює перспективи майбутнього. Майбутнього заснованого на гармонійній інтеграції двох світів – світу Людини та світу Природи, на засадах міжвидового братерства та спорідненості. The article deals with the reformatting of the humanities into the latest scientific constructs of posthuman politics and ethics - posthumanitarianism, ecohumanitarianism and biohumanitarianism. In the context of the approaching planetary ecological collapse caused by the centuries-old worldview dogma of Man's domination over Nature, conceptual projects of posthumanism, ecohumanism and biohumanities should be perceived not as scientific radicalism or research provocation, but rather as a perfectly acceptable scientific alternative which creates the prospects for the future. A future based on harmonious integration of two worlds - the world of Man and the world of Nature, on the basis of interspecies brotherhood and kinship.
Опис
Ключові слова
постгуманітаристика, екогуманітаристика, біогуманітаристика, екологічна політика, людина, природа, post-humanitarianism, eco-humanitarianism, biohumanitarianism, environmental policy, man, nature
Цитування
Калюжна Ю. І. Постгуманітаристика, екогуманітаристика та біогуманітаристика – кінець епохи людської винятковості / Ю. І. Калюжна // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 51–53.