Синтаксичні засоби інтимізації та експресивності в поетичній збірці «Сад нетанучих скульптур »Ліни Костенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано емоційну особливість синтаксичних одиниць, фігур синтаксичного рівня, визначено їхню функціональну доцільність у текстовому просторі поетичного твору. Аналіз здійснено на матеріалі збірки «Сад нетанучих скульптур» Ліни Костенко. В статье проанализировано эмоциональную особенность синтаксических единиц, фигур синтаксического уровня, определены их функциональную целесообразность в текстовом пространстве поэтического произведения. Анализ осуществлен на материале сборника «Сад нетающих скульптур» Лины Костенко. The article analyzes the emotional feature of syntactic units, figures of syntactic level, determines their functional expediency in the text space of a poetic work. The analysis is based on the material of the collection "Garden of Unfading Sculptures" by Lina Kostenko.
Опис
Ключові слова
синтаксичні засоби, інтимізація, експресивність лірики, Ліна Костенко, студентські роботи, синтаксические средства, интимизация, экспрессивность лирики, Лина Костенко, студенческие работы, syntactic means, intimacy, expressiveness of lyrics, Lina Kostenko, student works
Цитування
Сергієнко К. Є. Синтаксичні засоби інтимізації та експресивності в поетичній збірці «Сад нетанучих скульптур » Ліни Костенко / К. Є. Сергієнко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 67–71.