Невичерпний скарб. 2019 № 3-4 (12-13)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
У бюлетені висвітлюються різноманітні аспекти діяльності Наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, розкриваються особливості її фондів. У випуску: про навчання на дистанційному курсі; про багатий науковий світ Харкова у проекті «Ніч науки – 2019»; про інформаційну культуру першокурсників; про анкетування, як метод знайомства зі студентством; про історію порятунку кошеня; про загальноуніверситеську подорож до Охтирки та Тростянця; про Івана Степановича Маслова; про академічну доброчесність; про роботу профбюро бібліотеки у 2019 році; про інформаційні ресурси – каталог, бібліотеку, архів; про переможний персональний покажчик; про поради впровадження інновацій. В бюллетене освещаются различные аспекты деятельности Научной библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды, раскрываются особенности ее фондов. В выпуске: об обучении на дистанционном курсе; о богатый научный мире Харькова в проекте «Ночь науки - 2019»; об информационной культуре первокурсников; о анкетирование, как методе знакомства со студенчеством; об истории спасения котенка; о загальноуниверситеськом путешествии в Ахтырку и Тростянец; о Иване Степановиче Маслове; об академической доброчесности; о работе профбюро библиотеки в 2019 году; об информационных ресурсах - каталоге, библиотеке, архиве; о победном персональном указателе; о советах внедрения инноваций. The bulletin covers various aspects of the activities of the Scientific Library of KhNPU named after GS Skovoroda, reveals the features of its funds. In the issue: about distance learning; about the rich scientific world of Kharkiv in the project "Science Night - 2019"; about information culture of freshmen; about questionnaires as a method of acquaintance with students; about the history of saving a kitten; about the university trip to Okhtyrka and Trostyanets; about Ivan Stepanovich Maslov; about academic integrity; about the work of the trade union bureau of the library in 2019; about information resources - catalog, library, archive; about the victorious personal index; about tips for innovation.
Опис
Ключові слова
електронний бюлетень, бібліотека, дистанційні курси, анонс, Ніч науки, анкетування, Охтирка, Тростянець, Маслов І., Блудов В., академічна доброчесність, інформаційні ресурси, елетронна бібліотека, персональний покажчик, інновації, электронный бюллетень, библиотека, дистанционные курсы, анонс, ночь науки, анкетирования, Ахтырка, Тростянец, Маслов И., Блудов В., академическая доброчесность, информационные ресурсы, элетронная библиотека, персональный указатель, инновации, e-newsletter, library, distance learning courses, announcement, Night of Science, questionnaire, Okhtyrka, Trostyanets, Maslov I., Bludov V., academic integrity, information resources, electronic library, personal index, innovation
Цитування
Невичерпний скарб : електрон. бюл. Наук. б-ки ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : вих. один раз у кварт. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка. – 2019. – № 3-4 (12-13), верес.-груд. – 16 с.