Україномовні маршрути в глобалізованому освітньому краєвиді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було з' ясовано опанування курсу української мови як іноземної в річищі міжкультурної комунікації, яке є одним з ефективних шляхів розбудови освітніх практик з налаштуванням освітніх агентів на спільне вироблення і засвоєння взаємозв’язків між культурами, на спільне творення безконфліктного простору у відкритій перспективі майбутнього. В данной статье автором было выяснено освоение курса украинского языка как иностранного в русле межкультурной коммуникации, которое является одним из эффективных путей развития образовательных практик с настройкой образовательных агентов на совместную выработку и усвоение взаимосвязей между культурами, на совместное создание бесконфликтного пространства в открытой перспективе будущего. In this article the author found out the mastering of Ukrainian as a foreign language course in the stream of intercultural communication, which is one of the effective ways to develop educational practices with the adjustment of educational agents to the joint elaboration and assimilation of intercultural relations, to the joint creation of conflict-free space in an open perspective of the future.
Опис
Ключові слова
освіта, іноземці, українська мова, пандемія, міжкультурна освіта, образование, иностранцы, украинский язык, пандемия, межкультурное образование, education, foreigners, ukrainian language, pandemic, intercultural education
Цитування
Варич Н. І. Україномовні маршрути в глобалізованому освітньому краєвиді / Н. І. Варич // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 23–24.