Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7155
Title: Україномовні маршрути в глобалізованому освітньому краєвиді
Other Titles: Украиноязычные маршруты в глобализированном образовательном пейзаже
Ukrainian-language routes in a globalized educational landscape
Authors: Варич, Н. І.
Keywords: освіта
іноземці
українська мова
пандемія
міжкультурна освіта
образование
иностранцы
украинский язык
пандемия
межкультурное образование
education
foreigners
ukrainian language
pandemic
intercultural education
Issue Date: 25-Jun-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Варич Н. І. Україномовні маршрути в глобалізованому освітньому краєвиді / Н. І. Варич // Освіта і доля нації. Освіта у викликах сьогодення: світові та українські контексти : матеріали ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 черв. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 23–24.
Abstract: У даній статті автором було з' ясовано опанування курсу української мови як іноземної в річищі міжкультурної комунікації, яке є одним з ефективних шляхів розбудови освітніх практик з налаштуванням освітніх агентів на спільне вироблення і засвоєння взаємозв’язків між культурами, на спільне творення безконфліктного простору у відкритій перспективі майбутнього. В данной статье автором было выяснено освоение курса украинского языка как иностранного в русле межкультурной коммуникации, которое является одним из эффективных путей развития образовательных практик с настройкой образовательных агентов на совместную выработку и усвоение взаимосвязей между культурами, на совместное создание бесконфликтного пространства в открытой перспективе будущего. In this article the author found out the mastering of Ukrainian as a foreign language course in the stream of intercultural communication, which is one of the effective ways to develop educational practices with the adjustment of educational agents to the joint elaboration and assimilation of intercultural relations, to the joint creation of conflict-free space in an open perspective of the future.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7155
Appears in Collections:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Варич Н. І. .pdf527.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.