ВПЛИВ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ «Я-ОБРАЗУ» У ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми впливу порушень мовлення на формування «Я-образу» дітей підліткового віку. Ключовим поняттям для наукової розвідки є дефініція «Я-образ». Аналізуючи наукові підходи вчених до представлених дефініцій, можна сказати, що «Я-концепція» – це система психологічних процесів, що залежить від продуктивності соціальної взаємодії; це стійка та усвідомлена система уявлень, життєвих установок. Я-концепція формується та змінюється під впливом різних зовнішніх ситуацій, які переживає особистість. Комплексний аналіз літературних джерел доводить, що наявність порушень мовлення призводить до викривлення «Я-образу» підлітків. Чим виразніші порушення мовлення, тим виразніші порушення «Я-образу», особливо його емоційно-оцінного та поведінкового компонентів. The article provides a theoretical analysis of the problem of the influence of speech disorders on the formation of the "self-image" of adolescent children. A key concept for scientific intelligence is the definition of "I-image". Analyzing the scientific approaches of scientists to the presented definitions, we can say that "I-concept" is a system of psychological processes that depends on the productivity of social interaction; it is a stable and conscious system of ideas, life attitudes. The self-concept is formed and changes under the influence of various external situations experienced by the individual. A comprehensive analysis of literary sources proves that the presence of speech disorders leads to the distortion of the "self-image" of teenagers. The more pronounced the speech disorders, the more pronounced the violations of the "I-image", especially its emotional-evaluative and behavioral components.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, дефініція «Я-образ», розвиток мовлення, корекційна робота, логопедична робота, діти підліткового віку, студентські роботи, speech disorder, definition of "self-image", speech development, correctional work, speech therapy work, children of teenage age, student works
Цитування
Шевчук В. В. Вплив порушень мовлення на формування «Я-образу» у підлітків / В. В. Шевчук // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 216–220.