РОЛЬ ЕМПАТІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано роль емпатійно-рефлексивної культури вчителя в реалізації принципів педагогіки партнерства. Реалізація принципів педагогіки партнерства створює комфортну морально-психологічну атмосферу в шкільному колективі, сприяє оптимізації навчання та забезпеченню навчальної автономії кожного учня, що зумовлює підвищення його відповідальності за власні результати навчання, мотивує до особистісного саморозвитку, дає можливість найповнішого розкриття власного інтелектуального й творчого потенціалу. Ідеї педагогіки партнерства активно впроваджував видатний вітчизняний педагог В. Сухомлинський, який надавав виняткового значення емпатії й наголошував, що гарний вчитель – це людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, бере близько до серця дитячі радощі й прикрощі, знає душу дитини. Зазначено, що емпатійно-рефлексивна культура вчителя, як основа розуміння світу іншої людини, гуманістичних орієнтирів та способів їх досягнення під час спільної діяльності, побудови доброзичливих, гармонійних взаємин, відіграє важливу роль в реалізації принципів педагогіки партнерства в сучасному освітньому просторі. The publication analyzes the role of a teacher's empathetic and reflexive culture in implementing the principles of partnership pedagogy. The implementation of the principles of partnership pedagogy creates a comfortable moral and psychological atmosphere in the school team, contributes to the optimization of learning and ensuring the learning autonomy of each student, which leads to an increase in his responsibility for his own learning results, motivates to personal self-development, gives the opportunity to fully reveal his own intellectual and creative potential. The ideas of partnership pedagogy were actively implemented by the outstanding domestic teacher V. Sukhomlynskyi, who attached exceptional importance to empathy and emphasized that a good teacher is a person who loves children, finds joy in communication with them, takes children's joys and sorrows close to his heart, knows the child's soul . It is noted that the empathetic and reflective culture of the teacher, as the basis of understanding the world of another person, humanistic guidelines and ways of achieving them during joint activities, building friendly, harmonious relationships, plays an important role in the implementation of the principles of partnership pedagogy in the modern educational space.
Опис
Ключові слова
освітній процес, культура вчителя, емпатія, педагогіка партнерства, Сухомлинський В. О., educational process, teacher's culture, empathy, partnership pedagogy, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Ревенко І. В. Роль емпатійно-рефлексивної культури вчителя в реалізації принципів педагогіки партнерства / І. В. Ревенко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 141–143.