ІДЕОЛОГІЧНА ДОКТРИНА ПАНТЮРКІЗМУ В КАЗАХСТАНСЬКІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ ТУРЕЧЧИНИ

Анотація
Проаналізовано вплив ідеології пантюркізму на формування турецької зовнішньополітичної стратегії щодо Казахстану. Зроблені висновки про те, що сучасні турецько-казахстанські відносини характеризуються неоднозначністю дій, які мають різну оцінку серед політиків і громадських діячів. З одного боку, присутність турецької сторони в економіці Казахстану має характер прискорення та поглиблення процесів різнобічної інтеграції. З іншого боку, існує тенденція зміцнення турецького впливу в Казахстані шляхом реалізації ідеології пантюркізму. Проанализировано влияние идеологии пантюркизма на формирование турецкой внешнеполитической стратегии по отношению к Казахстану. Сделаны выводы о том, что современные турецко-казахстанские отношения характеризуются неоднозначностью действий, которые имеют разную оценку среди политиков и общественных деятелей. С одной стороны, присутствие турецкой стороны в экономике Казахстана имеет характер ускорения и углубления процессов разносторонней интеграции. С другой стороны, существует тенденция укрепления турецкого влияния в Казахстане путем реализации идеологии пантюркизма. The influence of the ideology of pan-Turkism on the formation of the Turkish foreign policy strategy in relation to Kazakhstan has been analyzed in this article. The conclusions that modern Turkish-Kazakh relations are characterized by ambiguity of actions, which have different assessments among politicians and public figures have been made. On the one hand, the presence of the Turkish side in the economy of Kazakhstan has the character of accelerating and deepening the processes of diversified integration. On the other hand, there is a tendency to strengthen Turkish influence in Kazakhstan through the implementation of the ideology of pan-Turkism.
Опис
Ключові слова
ідеологічна доктрина, пантюркізм, геополітична стратегія, турецько-казахстанські відносини, інтеграція, идеологическая доктрина, пантюркизм, геополитическая стратегия, турецко-казахстанские отношения, интеграция, ideological doctrine, pan-Turkism, geopolitical strategy, Turkish-Kazakh relations, integration
Цитування
Матей Ю. Ф. Ідеологічна доктрина пантюркізму в казахстанській геополітичній стратегії Туреччини / Ю. Ф. Матей, Л. М. Ямпольська // Priority Directions of Science and Technology Development : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference, Kyiv, 18–20 April 2021. – Kyiv, 2021. – С. 830–836.