Видання навчальних посібників та наукової літератури для батьків (50-70-ті роки ХХ століття)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розробка навчальних посібників та наукової літератури для батьків у 50-70 рр. ХХ сторіччя сприяла формуванню педагогічного мислення серед населення, озброєння їх знаннями з основ сімейної педагогіки. Ці думки з урахуванням вимог сучасності являють собою цінність і сьогодні, а тому заслуговують широкого поширення серед батьків та громадськості. Разработка учебных пособий и научной литературы для родителей в 50-70 гг. формированию педагогического мышления среди населения, вооружению их знаниями по основам семейной педагогики. Эти мнения на основе требований современности представляют ценность и сегодня, а потому заслуживают широкого распространения среди родителей и общественности. Training development manuals and scientific literature for parents in the 50-70's of the twentieth century contributed formation of pedagogical thinking among the population, equipping them with knowledge of basics of family pedagogy. These views, taking into account the requirements of modernity are is a value today, and therefore deserve widespread use parents and the public.
Опис
Ключові слова
педагогічна освіта батьків, виховання батьків, навчальні посібники для батьків, педагогическое образование родителей, воспитание родителей, учебные пособия для родителей, pedagogical education of parents, parenting, textbooks for parents
Цитування
Єсьман І. В. Видання навчальних посібників та наукової літератури для батьків (50-70-ті роки ХХ століття) / І. В. Єсьман // Методологія сучасних наукових досліджень : матер. VI наук.-практ. конф. молод. вчених, Харків, 30-31 жовт. 2009 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2009. – С. 24–25.