Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7319
Title: Видання навчальних посібників та наукової літератури для батьків (50-70-ті роки ХХ століття)
Other Titles: Издание учебных пособий и научной литературы для родителей (50-70-е годы ХХ века)
Publication of textbooks and scientific literature for parents (50-70s of the twentieth century)
Authors: Єсьман, І. В.
Keywords: педагогічна освіта батьків
виховання батьків
навчальні посібники для батьків
педагогическое образование родителей
воспитание родителей
учебные пособия для родителей
pedagogical education of parents
parenting
textbooks for parents
Issue Date: 2009
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Єсьман І. В. Видання навчальних посібників та наукової літератури для батьків (50-70-ті роки ХХ століття) / І. В. Єсьман // Методологія сучасних наукових досліджень : матер. VI наук.-практ. конф. молод. вчених, Харків, 30-31 жовт. 2009 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : ХНПУ, 2009. – С. 24–25.
Abstract: Розробка навчальних посібників та наукової літератури для батьків у 50-70 рр. ХХ сторіччя сприяла формуванню педагогічного мислення серед населення, озброєння їх знаннями з основ сімейної педагогіки. Ці думки з урахуванням вимог сучасності являють собою цінність і сьогодні, а тому заслуговують широкого поширення серед батьків та громадськості. Разработка учебных пособий и научной литературы для родителей в 50-70 гг. формированию педагогического мышления среди населения, вооружению их знаниями по основам семейной педагогики. Эти мнения на основе требований современности представляют ценность и сегодня, а потому заслуживают широкого распространения среди родителей и общественности. Training development manuals and scientific literature for parents in the 50-70's of the twentieth century contributed formation of pedagogical thinking among the population, equipping them with knowledge of basics of family pedagogy. These views, taking into account the requirements of modernity are is a value today, and therefore deserve widespread use parents and the public.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7319
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Єсьман І. В. Видання навчальних посібників.pdf130.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.