ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”
Анотація
У статті висвітлено питання оновлення педагогічного погляду на підготовку фахівців соціальних педагогів та соціальних працівників як суб’єктів медико-соціальної допомоги у контексті стрімкої зміни соціокультурних та освітніх умов, що складаються під детермінуючим впливом інклюзивних процесів в освіті. Авторками відстоюється думка, що інклюзія не обмежується реформуванням освіти, вона ґрунтується на філософії турботи та соціальної справедливості, на новій (неосоціальній) моделі розуміння явища інвалідності, у реалізації якої соціальний педагог та соціальний працівник відіграють суттєву роль. Розкриваються суперечності та проблеми, що виникають у підготовці таких фахівців в умовах соціокультурної та освітньої трансформацій. В статье освещены вопросы обновления педагогического взгляда на подготовку специалистов социальных педагогов и социальных работников как субъектов медико-социальной помощи в контексте стремительного изменения социокультурных и образовательных условий, складывающихся под детерминирующим влиянием инклюзивных процессов в образовании. Авторами отстаивается мнение, что инклюзия не ограничивается реформированием образования, она основывается на философии заботы и социальной справедливости, на новой (неосоциальний) модели понимания инвалидности, в реализации которой социальный педагог и социальный работник играют существенную роль. Раскрываются противоречия и проблемы, возникающие в подготовке таких специалистов в условиях социокультурной и образовательной трансформаций. The update pedagogical point of view on the essence of occupations such as "social teacher" and "social worker" in the context of rapid changes in social, cultural and educational conditions consisting under determining influence of inclusive processes in education, which are not established in Ukraine, more likely – innovative, is highlighted in the article. The idea, that inclusion is not limited by educational reform, it is based on the caring philosophy and social justice, the new (non social) model of understanding of the disability phenomenon, in implementing of which a social teacher and social worker are playing a significant role, is advocated by authors. Contradictions and problems occurring during the preparation such professionals in terms of social, cultural and educational transformation are revealed.
Опис
Ключові слова
соціальні вихователі, інвалідність, інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, медико-соціальна допомога, діти з особливостями розвитку, социальные воспитатели, инвалидность, инклюзивное образование, инклюзивное обучение, медико-социальная помощь, дети с особенностями развития, social teachers, invalidity, inclusive education, medical and social assistance, children with peculiarities of development
Цитування
Григоренко В. Л. Професійна підготовка соціальних вихователів до здійснення медико-соціальної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти / В. Л. Григоренко, О. І. Рассказова, П. І. Рассказова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: В. С. Курило (голов. ред.) та ін.]. – Старобільськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2016. – № 6(303), ч. 3. – С. 6 –17.