ПЕДАГОГІКА СІМЕЙНОГО СВЯТА ЯК РОДИННОЇ ЦІННОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во "Точка"
Анотація
Демократизація освіти початку двадцять першого століття запитує таку модель виховання молоді, яка б сприяла формуванню її гуманістичних цінностей, орієнтацій, установок, дозволяла їй досягати поставлених гідних цілей і оптимально вирішувати численні життєві питання, а також виробляла у молодої людини імунітет до негативних чинників, які руйнують його фізичний, морально-психологічний та інтелектуальний потенціал. Лише в цьому випадку можливо буде говорити про виховання екологічного менталітету сучасної молодої людини. Тим благодатним культурним середовищем, побудованим на основі цінностей (ціноване, бажане, благовмістне, а в цілому – еталон належного), а можливо, і найбільш доцільним у вихованні такої молодої людини може стати саме сучасна сім’я. Родинні традиції, звичаї і свята лежать в основі культури кожного народу. Сучасні сімейні свята змогли б дати кожному представнику сім’ї підстави для широкої самореалізації, для пошуків варіантів реалізувати в такому святі власний і спільний творчий потенціал. Справжня єдність може скластися лише в єднанні своєрідного, в якому зберігатиметься особливий характер кожного й відкриватиметься можливість для живого спілкування та широкої взаємодії. Демократизация образования в начале двадцать первого века запрашивает такую модель воспитания молодежи, которая бы способствовала формированию ее гуманистических ценностей, ориентаций, установок, позволяла ей достигать поставленных достойных целей и оптимально решать многочисленные жизненные вопросы, а также производила у молодого человека иммунитет к негативным факторам, которые разрушают его физическое, морально-психологический и интеллектуальный потенциал. Только в этом случае возможно будет говорить о воспитании экологического менталитета современного молодого человека. Той благодатной культурной средой, построенным на основе ценностей (ценимое, предпочитаемое, а в целом – эталон должного), а возможно и наиболее целесообразным в воспитании такого молодого человека может стать именно современная семья. Семейные традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. Современные семейные праздники смогли бы дать каждому представителю семьи основания для широкой самореализации, для поисков вариантов реализовать в таком празднике собственный и общий творческий потенциал. Подлинное единство может сложиться лишь в единении своеобразного, в котором хранится особый характер каждого и откроется возможность для живого общения и широкого взаимодействия.
Опис
Ключові слова
родинні цінності, сімейні традиції, сімейне виховання, виховання молоді, сімейні свята, семейные ценности, семейные традиции, семейное воспитание, воспитание молодежи, семейные праздники, family values, family tradition, family education, education of youth, family holidays
Цитування
Шуть М. М. Педагогіка сімейного свята як родинної цінності / М. М, Шуть // Традиційна культура в умовах глобалізації: родинні цінності і трансляція соціокультурного досвіду поколінь : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 трав. 2016 р.) / Департамент культури і туризму Харків. обл. держ. адмін., Обл. орг.-метод. центр культури і мистец. ; [редкол.: Л. Г. Омельченко, О. Г. Бугайченко, Н. М. Роман]. – Харків : Точка, 2016. – C. 303–305.