Модель змістовно-технологічного забезпечення інформаційно-аналітичної культури економіста: умови та результати

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди
Анотація
У статті актуалізоване питання формування основ інформаційно-аналітичної культури майбутнього економіста засобами технологічної підготовки у процесі викладання інформатики, дисциплін статистико-аналітичного спрямування. Вказано на необхідність у процесі підготовки бакалаврів економіки у ЗВО формувати у них готовність до професійної діяльності, пов'язаної зі значним обсягом інформації, її аналізом і доцільним використанням. Аналітична діяльність економіста набуває особливого значення, оскільки від її ефективності залежать подальші дії фахівця. Також зазначено, що в умовах стрімких процесів інформатизації, змінюються підходи до навчання та вимоги до рівня професійної компетентності фахівця, які повинні не лише демонструвати спеціальні знання законів розвитку і функціонування економічних систем, знання методики оцінки, діагностики та прогнозування фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки, а й інформаційно-аналітичну культуру. Вона характеризує особистість фахівця у діяльнісному прояві, що дозволяє якісно вирішувати економічні завдання та забезпечує сталий розвиток організації. У статті вирішуються такі завдання дослідження: виявлено вимоги до інформаційно-аналітичної підготовки економіста; розкрито сутність і зміст основ інформаційно-аналітичної культури бакалаврів економіки, а також критерії та показники її оцінки; розроблена модель формування основ інформаційно-аналітичної культури бакалаврів економіки і змістовно-технологічне забезпечення її реалізації у ЗВО, визначено критерії ефективності його реалізації. Зроблено висновки про те, що ефективність інформаційно-аналітичної діяльності об'єктивно оцінюється економічними результатами і наявними резервами, і забезпечує успіх у всіх сферах економіки. Використання інформаційних технологій в економічній аналітиці передбачає формування у фахівців інформаційно-аналітичної культури, а також виявлення перспектив забезпечення ефективності такого формування. В статье актуализирован вопрос формирования основ информационно-аналитической культуры будущего экономиста средствами технологической подготовки в процессе преподавания информатики, дисциплин статистико-аналитического направления. Указано на необходимость в процессе подготовки бакалавров экономики в ЗВО формировать у них готовность к профессиональной деятельности, связанной со значительным объемом информации, ее анализом и целесообразным использованием. Аналитическая деятельность экономиста приобретает особое значение, поскольку от ее эффективности зависят дальнейшие действия специалиста. Также отмечено, что в условиях стремительных процессов информатизации изменяются подходы к обучению и требования к уровню профессиональной компетентности специалиста, которые должны не только демонстрировать специальные знания законов развития и функционирования экономических систем, знание методики оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности субъектов. экономики, но и информационно-аналитической культуры. Она характеризует личность специалиста в деятельностном проявлении, что позволяет качественно решать экономические задачи и обеспечивает устойчивое развитие организации. В статье решаются следующие задачи исследования: выявлены требования к информационно-аналитической подготовке экономиста; раскрыты сущность и содержание основ информационно-аналитической культуры бакалавров экономики, а также критерии и показатели ее оценки; разработана модель формирования основ информационно-аналитической культуры бакалавров экономики и содержательно-технологическое обеспечение ее реализации в ЗВО, определены критерии эффективности его реализации. Сделаны выводы о том, что эффективность информационно-аналитической деятельности объективно оценивается экономическими результатами и имеющимися резервами и обеспечивает успех во всех сферах экономики. Использование информационных технологий в экономической аналитике предполагает формирование у специалистов информационно-аналитической культуры, а также выявление перспектив обеспечения эффективности такого формирования. The article actualizes the issue of forming the foundations of information-analytical culture of the future economist by means of technological training in the process of teaching computer science, disciplines of statistical-analytical direction. It is pointed out the need in the process of training bachelors of economics in free economic education to form in them readiness for professional activity related to a significant amount of information, its analysis and appropriate use. Analytical activity of the economist acquires special value as the further actions of the expert depend on its efficiency. It is also noted that in the context of rapid processes of informatization, changing approaches to training and requirements for the level of professional competence of specialists, which should not only demonstrate special knowledge of the laws of development and functioning of economic systems, knowledge of assessment, diagnosis and forecasting of financial and economic activities. economy, but also information and analytical culture. It characterizes the personality of the specialist in the activity, which allows to solve economic problems and ensures the sustainable development of the organization. The following research tasks are solved in the article: requirements to information-analytical preparation of the economist are revealed; the essence and content of the bases of information-analytical culture of bachelors of economics, as well as criteria and indicators of its evaluation are revealed; the model of formation of bases of information-analytical culture of bachelors of economy and content-technological maintenance of its realization in an institution of higher education is developed, criteria of efficiency of its realization are defined. It is concluded that the effectiveness of information and analytical activities is objectively assessed by economic results and available reserves, and ensures success in all areas of the economy. The use of information technology in economic analysis involves the formation of specialists in information-analytical culture, as well as identifying prospects for ensuring the effectiveness of such formation.
Опис
Ключові слова
інформаційно-аналітична культура економіста, професійна компетентність, інформаційні технології, професійна підготовка бакалаврів, спеціальність «Економіка», информационно-аналитическая культура экономиста, профессиональная компетентность, информационные технологии, профессиональная подготовка бакалавров, специальность «Экономика», information-analytical culture of the economist, professional competence, Information Technology, professional training of bachelors, specialty "Economics"
Цитування
Соляр В. В. Модель змістовно-технологічного забезпечення інформаційно-аналітичної культури економіста: умови та результати / В. В. Соляр // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2021. – Вип. 19. – С. 148–177.