СТАРОГО МІСТА ПОДИХ МОЛОДИЙ: ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ХАРКОВА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ КАСЬЯНОВ

dc.contributor.authorТріпутіна, Н. П.
dc.contributor.authorРябченко, О. Л.
dc.contributor.authorГончарова, О. С.
dc.date.accessioned2023-02-17T16:46:53Z
dc.date.available2023-02-17T16:46:53Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractМета дослідження – на основі широкого кола джерел дослідити життєвий шлях та науковий доробок відомого українського архітектора, директора Науково-дослідного інституту містобудування УРСР Олександра Михайловича Касьянова (1906–1961). Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об`єктивності, цілісності та системності; застосовуються методи: ретроспективний, проблемно-хронологічний, просопографічний. Новизна дослідження полягає в дослідженні життєвого шляху та діяльності О. Касьянова, які до цього часу не стали предметом докладного наукового висвітлення. Відзначаються заслуги цього митця перед українською архітектурою: він був автором першого науково обґрунтованого генерального плану розвитку Харкова, під його керівництвом були виконані проєкти планування Луганська, Вітебська, Могильова, Чернігова, Кам’янця-Подільського, Луцька та багатьох інших міст. Також зазначено, що при плануванні міст О. Касьянов спирався на ретельно вивчену історію обновлюваних об’єктів, про що, зокрема, свідчить теоретична спадщина архітектора. Висновки. Переосмислення спадку радянської епохи призвело до знецінення реальних здобутків українських зодчих, імена і творчий доробок яких з часом почав замовчуватися чи ігноруватися дослідниками. Всебічно обдарований, справжній професіонал своєї справи, архітектор О. Касьянов, попри вагомість свого внеску до теорії архітектури та містобудування України, не уникнув цієї долі. Детальне вивчення його життя і творчого спадку дозволяє зробити висновок про високий професіоналізм, відповідальність за якісне проведення взятої на себе роботи і за свою справу перед нащадками. О. Касьянов назавжди ввійшов в історію України як основоположник першого науково обґрунтованого генерального плану розвитку Харкова, що був покладений в основу подальших аналогічних розробок, а його ім’я може слугувати добрим прикладом любові до рідного краю. The purpose of the study is to analyze the life and scientifi c achievements of the famous Ukrainian architect, director of the Research Institute of Urban Planning of the Ukrainian SSR Oleksandr Mykhaylovych Kasyanov (1906–1961) based on a wide range of sources. Th e research methodology is built on the principles of historicism, objectivity, integrity, and systematics; the following methods are used: retrospective, problem-chronological, prosopographic. Th e novelty of the research lies in the study of the life and work of O.M. Kasyanov, which has not yet been the subject of detailed scientifi c coverage. Th e merits of this artist to Ukrainian architecture are noted: he was the author of the fi rst scientifi cally sound master plan of Kharkiv; under his leadership, the planning projects of Luhansk, Vitebsk, Mogilev, Chernihiv, Kamianets-Podilskyi, Lutsk, and many other cities were carried out. It is also stated that in urban planning, O.M. Kasyanov relied on a carefully studied history of the renovated objects, as evidenced, in particular, by the theoretical heritage of the architect. Conclusions. Th e rethinking of the legacy of the Soviet era has led to the devaluation of the real achievements of the Ukrainian architects, whose names and creative accomplishments over time began to be silenced or ignored by researchers. Th e comprehensively gift ed, the true professional in his fi eld, the architect O.M. Kasyanov, despite the importance of his contribution to the theory of architecture and urban planning of Ukraine, did not escape this fate. A detailed study of his life and creative legacy allows us to conclude about the high professionalism, responsibility for the quality of the work undertaken and for his job done in front of his descendants. O.M. Kasyanov forever entered the history of Ukraine as the founder of the fi rst scientifi cally sound master plan for the development of Kharkiv, which was the basis for further similar developments, and his name can serve as a good example of love for his native land.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТріпутіна Н. П. Старого міста подих молодий: головний архітектор Харкова Олександр Михайлович Касьянов / Н. П. Тріпутіна, О. Л. Рябченко, О. С. Гончарова // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам'янець-Подільський. – 2021. – Т. 32. – С. 221–235.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10047
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectархітекторuk_UA.UTF-8
dc.subjectмістоuk_UA.UTF-8
dc.subjectгенеральний планuk_UA.UTF-8
dc.subjectреконструкціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectміське середовищеuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідбудоваuk_UA.UTF-8
dc.subjectХарківuk_UA.UTF-8
dc.subjectarchitectuk_UA.UTF-8
dc.subjectcityuk_UA.UTF-8
dc.subjectgeneral planuk_UA.UTF-8
dc.subjectreconstructionuk_UA.UTF-8
dc.subjecturban environmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectrebuildinguk_UA.UTF-8
dc.subjectKharkivuk_UA.UTF-8
dc.titleСТАРОГО МІСТА ПОДИХ МОЛОДИЙ: ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ХАРКОВА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ КАСЬЯНОВuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE YOUNG BREATH OF THE OLD CITY: THE CHIEF ARCHITECT OF KHARKIV OLEKSANDR MYKHAYLOVYCH KASYANOVuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Тріпутіна Н. П., Рябченко О. Л., Гончарова О. С. Старого міста подих молодий.pdf
Розмір:
909.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: