Актуальні цінності сучасної європейської освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Класичний приватний університет, Запоріжжя; Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті висвітлюються провідні й актуальні цінності, що виступають основою розвитку сучас- ної європейської освіти. Розкрито основні європейські документи, що визначають актуальні цінно- сті системи освіти країн Європи, зокрема: Декларація прав людини (1948), Декларація ЮНЕСКО та Комплексні рамки дій з виховання в дусі миру, прав людини та демократії (1995), Рамкове рішення ЄС про боротьбу з расизмом та ксенофобією та інші юридичні засоби боротьби з расизмом (2008), Хартія Європейського Союзу про основні права (2000); Хартія Ради Європи з освіти для демокра- тичного громадянства і освіти в галузі прав людини (2010), Декларація про сприяння громадян- ству та загальних цінностей свободи, толерантності та недискримінації через освіту (2015). В статье освещаются ведущие и актуальные ценности, выступающие основой развития современного европейского образования. Раскрыты основные европейские документы, определяющие актуальные ценности системы образования стран Европы, в частности: Декларация прав человека (1948), Декларация ЮНЕСКО и Комплексные рамки действий по воспитанию в духе мира, прав человека и демократии (1995), Хартия Европейского Союза об основных правах (2000); Хартия Совета Европы по образованию для демократического гражданства и образования в области прав человека (2010), Декларация о содействии гражданству и общих ценностей свободы, терпимости и недискриминации через образование (2015). The article authors reveal the leading and current values which are the basis for development of modern European education. The main documents that determine the current values of educational system in European countries are highlighted. They are: Universal Declaration of Human Rights (1948); UNESCO Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and Democracy (1995); The Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000); Framework Decision on Combating Racism and Xenophobia and Other Legal Means to Combat Racism (2008); Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (2010); Declaration on Promoting Citizenship and the Common Values of Freedom, Tolerance and Non-Discrimination through Education (2015) etc.
Опис
Ключові слова
цінності, освіта, європейська освіта, демократія, толерантність, права людини, ценности, образование, европейское образование, демократия, толерантность, права человека, values, education, European education, democracy, tolerance, human rights
Цитування
Золотухіна С. Т. Актуальні цінності сучасної європейської освіти / С. Т. Золотухіна, О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т ; [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2021. – Вип. 76, т. 1. – С. 42–46.