Форми організації успішної взаємодії вчителя з батьками молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто форми взаємодії вчителя з батьками. Найбільш поширеною колективною формою взаємодії вчителя з батьками є батьківські збори, що мають бути спрямовані на надання моральної підтримки таким чином, щоб батьки вірили в реальність успіхів власних дітей, і мати характер роздумів про освітній процес становлення і розвитку особистості дитини. Вчитель початкової школи має проводити групові консультації, лекції, практичні заняття для батьків, залучаючи до цього інших вчителів та фахівців інших галузей з метою надання допомоги дітям в оволодінні навичками освітньої діяльності тощо. Психолого-педагогічну просвіту батьків можна організовувати шляхом проведення конференцій, індивідуальних і тематичних консультацій, тренінгів тощо. The article deals with the forms of interaction between teachers and parents. The most common collective form of teacher-parent interaction is a parent meeting, which should be aimed at providing moral support so that parents believe in the reality of their children's success, and have the nature of reflection on the educational process of formation and development of personality of the child. The primary school teacher should conduct group consultations, lectures, practical classes for parents, involving other teachers and specialists other fields in order to assist children in mastering the skills of educational activities, etc. Psychological and pedagogical education of parents can be be organized through conferences, individual and thematic consultations, trainings, etc.
Опис
Ключові слова
взаємодія сім’ї і школи, діти молодшого шкільного віку, interaction between family and school, children of primary school age
Цитування
Коротун М. Форми організації успішної взаємодії вчителя з батьками молодших школярів / М. Коротун // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 50.