Актуальні проблеми приватного та публічного права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У матеріалах збірника представлені результати наукових досліджень вчених, присвячених актуальним проблемам приватного та публічного права. Видання адресоване вченим, аспірантам, докторантам, викладачам закладів юридичної освіти, працівникам суду, адвокатури, органам юстиції, співробітникам Державної служби зайнятості України, практикуючим юристам, громадським діячам, профспілковим активістам, іншим особам, що цікавляться проблемами приватного та публічного права. В материалах сборника представлены результаты научных исследований ученых, посвященных актуальным проблемам частного и публичного права. Издание адресовано ученым, аспирантам, докторантам, преподавателям учреждений юридического образования, работникам суда, адвокатуры, органам юстиции, сотрудникам Государственной службы занятости Украины, практикующим юристам, общественным деятелям, профсоюзным активистам, другим лицам, интересующимся проблемами частного и публичного права. The materials of the collection present the results of scientific research by scientists on topical issues of private and public law. The publication is addressed to scientists, graduate students, doctoral students, teachers of legal education institutions, court employees, lawyers, justice authorities, employees of the State Employment Service of Ukraine, practicing lawyers, public figures, trade union activists, and other persons interested in private and public law.
Опис
Ключові слова
приватне право, публічне право, трудове право, право соціального забезпечення, цивільне право, сімейне право, цивільний процес, господарське право, господарський процес, право інтелектуальної власності, адміністративне право, адміністративне процесуальне право, митне та податкове право, фінансове право, теорія та історія держави і права, філософія права, конституційне право, муніципальне право, частное право, публичное право, трудовое право, право социального обеспечения, гражданское право, семейное право, гражданский процесс, хозяйственное право, хозяйственный процесс, право интеллектуальной собственности, административное право, административное процессуальное право, таможенное и налоговое право, финансовое право, теория и история государства и права, философия права, конституционное право, муниципальное право, private law, public law, labor law, social security right, civil law, family law, civil process, commercial law, business process, intellectual property law, administrative law, administrative procedural law, customs and tax law, finance law, heory and history of state and law, philosophy of law, constitutional law, municipal law
Цитування
Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 236 с.