Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Фінляндії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито історичні витоки і сучасний стан педагогічної освіти у Фінляндії, розглянуто структуру, зміст, методи, форми, технології професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Фінляндії. Висвітлено практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Фінляндії, а саме, проаналізовано особливості педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів у Фінляндії, на підставі виявлення перспектив використання фінського досвіду у підготовці майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти України, розроблено навчальний контент «Занурення в систему освіти Фінляндії» до модуля «Порівняльна педагогіка». В работе раскрыты исторические истоки и состояние педагогического образования в Финляндии, рассмотрены структура, содержание, методы, формы, технологии профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в Финляндии. Освещены практические аспекты профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в Финляндии, а именно, проанализированы особенности педагогической практики в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов в Финляндии, на основании выявления перспектив использования финского опыта в подготовке будущих учителей начальных классов в заведениях высшего педагогического образования учебный контент «Погружение в систему образования Финляндии» к модулю «Сравнительная педагогика». В работе раскрыты исторические истоки и состояние педагогического образования в Финляндии, рассмотрены структуру, содержание, методы, формы, технологии профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в Финляндии. Освещены практические аспекты профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в Финляндии, а именно, проанализированы особенности педагогической практики в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов в Финляндии, на основании выявления перспектив использования финского опыта в подготовке будущих учителей начальных классов в заведениях высшего педагогического образования обучающий контент «Погружение в систему образования Финляндии» к модулю «Сравнительная педагогика». The paper reveals the historical origins and state of pedagogical education in Finland, examines the structure, content, methods, forms, and technologies of professional training of future elementary school teachers in Finland. The practical aspects of the professional training of future teachers of primary classes in Finland are highlighted, namely, the features of pedagogical practice in the professional training of future teachers of primary classes in Finland are analyzed, the educational content "Immersion in the educational system of Finland" for the module "Comparative Pedagogy" based on the identification of the prospects of using Finnish experience in training future teachers of primary classes in institutions of higher teacher education. The paper reveals the historical origins and state of pedagogical education in Finland, examines the structure, content, methods, forms, and technologies of professional training of future elementary school teachers in Finland. The practical aspects of the professional training of future elementary school teachers in Finland are highlighted, namely, the features of pedagogical practice in the professional training of future elementary school teachers in Finland are analyzed, the training content "Immersion in the Finnish educational system" for the module "Comparative Pedagogy" based on the identification of the prospects of using Finnish experience in training future elementary school teachers at institutions of higher education in teacher education.
Опис
Ключові слова
вчитель початкових класів, професійна підготовка, практична підготовка, педагогічне портфоліо, Фінляндія, учитель начальных классов, профессиональная подготовка, практическая подготовка, педагогическое портфолио, Финляндия, primary school teacher, vocational training, practical training, pedagogical portfolio, Finland
Цитування
Якубова Т. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у Фінляндії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Т. М. Якубова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 73 с. + дод.
Колекції