ОЦІНКА ІНФОРМОВАНОСТІ МОЛОДІ ЩОДО ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я

dc.contributor.authorГончаренко, М. С.
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.
dc.contributor.authorСліпцова, Н. А.
dc.date.accessioned2023-11-02T11:10:22Z
dc.date.available2023-11-02T11:10:22Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРобота присвячена вивченню рівня обізнаності з фактором іонізуючого випромінювання, проблемою впливу радіаційного фону, іонізуючого радіаційного випромінювання та способами захисту. В останні роки дослідження впливу малих доз радіації на здоров'я стало гострою проблемою. Мета. Вивчення здоров’язбережувальних аспектів формування поглядів молодих дівчат. Результати досліджень. Відомо, що внутрішнє середовище, імунна система, особливо репродуктивна система людини і тварини є однією з найбільш чутливих ланок, що гостро реагує на вплив факторів зовнішнього середовища, особливо на радіаційне забруднення. В умовах тривалої дії малих доз радіації, можуть відбуватися ураження статевих клітин, а також може бути прямий вплив на різні системи організму, та також опосередковано через нервову і ендокринну системи. Проведення самооцінки здоров'я показало, що 93,4% респондентів оцінили своє здоров’я як задовільне, при цьому ж, третина – як хороше та відмінне. Для більшості дівчат (44,6%) значення здоров'я полягає в тому, що його наявність надає впевненість в собі, а для 36,5% – сприяє самореалізації. Тим не менш небезпека здоров'ю на сучасному етапі, на думку кожного п'ятого респондента (20,7%), представляє забруднення навколишнього середовища, причому кожен десятий (9,9%) вибрав іонізуюче радіаційне випромінювання. Сприйняття радіації як антропогенного фактора відзначили 59,7% респондентів, природного фактора – 7,9%. Недостатній рівень спеціальних знань проявляється у 59,04% респондентів. Вплив на здоров'я випромінювання від діагностичних і лікувальних медичних процедур відзначили 12,9% дівчат. Заключення. Показана недостатня інформованість щодо питань впливу радіаційного фактора на здоров'я. Це свідчить про необхідність постійної радіологічної та здоров’язбережувальної освіти в медичному університеті. На курсах при навчанні необхідне формування у майбутніх лікарів-спеціалістів високої методологічної культури і творчого оволодіння методами діагностики здоров'я і профілактики для застосування їх в практичній діяльності. Перспективами подальших досліджень є розробка здоров’язбережувальних програм з врахуванням теми радіаційної безпеки та перевірка їх ефективності дії. The work is devoted to the study of the level of awareness of the factor of ionizing radiation, the problem of the influence of the radiation background, ionizing radiation and methods of protection. In recent years, the study of the impact of small doses of radiation on health has become an acute problem. Goal. The study of health-preserving aspects of the formation of the views of young girls. Research results. It is known that the internal environment, the immune system, especially the reproductive system of humans and animals is one of the most sensitive links that reacts acutely to the influence of environmental factors, especially to radiation pollution. Under the conditions of long-term exposure to small doses of radiation, damage to germ cells can occur, and there can also be a direct effect on various body systems, and also indirectly through the nervous and endocrine systems. A self-assessment of health showed that 93.4% of respondents rated their health as satisfactory, while a third rated it as good or excellent. For the majority of girls (44.6%), the importance of health is that its presence provides self-confidence, and for 36.5% it contributes to self-realization. Nevertheless, according to every fifth respondent (20.7%), the danger to health at the present stage is environmental pollution, and every tenth (9.9%) chose ionizing radiation. The perception of radiation as an anthropogenic factor was noted by 59.7% of respondents, and by 7.9% as a natural factor. Insufficient level of special knowledge is manifested in 59.04% of respondents. 12.9% of girls noted the health effects of radiation from diagnostic and therapeutic medical procedures. Conclusion. Insufficient awareness of the impact of the radiation factor on health is shown. This testifies to the need for permanent radiological and health care education at a medical university. In training courses, it is necessary to develop a high methodological culture and creative mastery of methods of health diagnosis and prevention in order to apply them in practical activities. Prospects for further research are the development of health care programs taking into account the topic of radiation safety and checking their effectiveness.
dc.identifier.citationГончаренко М. С. Оцінка інформованості молоді щодо дії іонізуючого радіаційного випромінювання на здоров’я / М. С. Гончаренко, Т. Є. Комісова, Н. А. Сліпцова // Наукові доповіді НУБІП Україна [Електронне видання]. – 2023. – № 5 (105).
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12873
dc.language.isouk
dc.publisherНаціональний університет біоресурсів і природокористування України
dc.subjectздоров'я
dc.subjectмолодь
dc.subjectіонізуюче радіаційне випромінювання
dc.subjecthealth
dc.subjectyouth
dc.subjectionizing radiation
dc.titleОЦІНКА ІНФОРМОВАНОСТІ МОЛОДІ ЩОДО ДІЇ ІОНІЗУЮЧОГО РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЗДОРОВ’Я
dc.title.alternativeASSESSMENT OF AWARENESS OF YOUTH REGARDING THE EFFECTS OF IONIZING RADIATION ON HEALTH
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Оцінка інформованості молоді щодо дії іонізуючого радіаційного випромінювання на здоров’я_Paper_Honcharenko_Komisova_Sliptsova_dopovidi5(105).2023.doc.pdf
Розмір:
231.92 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: