Публічні закупівлі: досвід розвинених країн

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто досвід публічних закупівель розвинених країн. Закордонна практика найбільш розвинених в соціальному і економічному плані країн управління корпоративними і державними закупівлями представляється успішною і найбільш зрілою. Багато в чому зарубіжний досвід проведення закупівельної діяльності може бути і повинен бути використаний для вдосконалення наукових, практичних та інституційних підходів до організації процесів постачання (закупівель), спрямованих на забезпечення потреб в ресурсах і інших цінностях державного і корпоративного секторів. В статье рассмотрен опыт публичных закупок развитых стран. Зарубежная практика наиболее развитых в социальном и экономическом плане стран управления корпоративными и государственными закупками представляется успешной и наиболее зрелой. Во многом зарубежный опыт проведения закупочной деятельности может быть и должен быть использован для совершенствования научных, практических и институциональных подходов к организации процессов снабжения (закупок), направленных на обеспечение потребностей в ресурсах и других ценностях государственного и корпоративного секторов. The article examines the experience of public procurement in developed countries. The foreign practice of the most socially and economically developed countries for managing corporate and public procurement seems to be the most successful and mature. In many ways, foreign experience in procurement activities can and should be used to improve scientific, practical and institutional approaches to organizing procurement (procurement) processes aimed at meeting the needs for resources and other values ​​of the state and corporate sectors.
Опис
Ключові слова
публічні закупівлі, державна закупівля, зарубіжний досвід, студенські роботи, публичные закупки, государственная закупка, зарубежный опыт, студенческие работы, public procurement, government procurement, foreign experience, student work
Цитування
Сіідова Д. Р. Публічні закупівлі: досвід розвинених країн / Д. Р. Сіідова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 114–117.