Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5821
Title: Публічні закупівлі: досвід розвинених країн
Other Titles: Публичные закупки: опыт развитых стран
Public procurement: experience of developed countries
Authors: Сіідова, Д. Р.
Сиидова, Д. Р.
Siidova, D.
Keywords: публічні закупівлі
державна закупівля
зарубіжний досвід
студенські роботи
публичные закупки
государственная закупка
зарубежный опыт
студенческие работы
public procurement
government procurement
foreign experience
student work
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сіідова Д. Р. Публічні закупівлі: досвід розвинених країн / Д. Р. Сіідова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 114–117.
Abstract: У статті розглянуто досвід публічних закупівель розвинених країн. Закордонна практика найбільш розвинених в соціальному і економічному плані країн управління корпоративними і державними закупівлями представляється успішною і найбільш зрілою. Багато в чому зарубіжний досвід проведення закупівельної діяльності може бути і повинен бути використаний для вдосконалення наукових, практичних та інституційних підходів до організації процесів постачання (закупівель), спрямованих на забезпечення потреб в ресурсах і інших цінностях державного і корпоративного секторів. В статье рассмотрен опыт публичных закупок развитых стран. Зарубежная практика наиболее развитых в социальном и экономическом плане стран управления корпоративными и государственными закупками представляется успешной и наиболее зрелой. Во многом зарубежный опыт проведения закупочной деятельности может быть и должен быть использован для совершенствования научных, практических и институциональных подходов к организации процессов снабжения (закупок), направленных на обеспечение потребностей в ресурсах и других ценностях государственного и корпоративного секторов. The article examines the experience of public procurement in developed countries. The foreign practice of the most socially and economically developed countries for managing corporate and public procurement seems to be the most successful and mature. In many ways, foreign experience in procurement activities can and should be used to improve scientific, practical and institutional approaches to organizing procurement (procurement) processes aimed at meeting the needs for resources and other values ​​of the state and corporate sectors.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5821
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сіідова Д. Р. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ....pdf497.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.