Вплив трудового виховання на формування соціальної та життєвої компетенції дітей з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено вплив трудового виховання на розвиток комунікативних здібностей, виховання самостійності в учнів з особливими освітніми потребами, літературні джерела з розвитку тенденції трудового виховання та його вплив на розвиток школярів. Розглянуто особливості дітей з інтелектуальними порушеннями, медичні та соціальні моделі дітей з психофізичними розладами. Вивчено організацію трудової діяльності, особливості психічного розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями, формування їх соціального досвіду. Виявлено зв'язок трудового виховання з загальноосвітніми предметами, що впливають на розвиток комунікативних, соціальних та освітніх компетенцій дитини. Експериментально перевірено та виявено вплив трудового виховання та навчання на соціалізацію дітей, розвиток їх комунікативних здібностей. Перевірено рівні сформованості соціально-побутових навичок дітей. Створено систему роботи по соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у процесі трудового навчання. Розглянуто тематику уроків трудового виховання, визначено доцільну та актуальну структуру уроку, яка впливає на всебічний розвиток дитини, та є доступною для кожної школи. За період роботи зазначено необхідні рекомендації до навчальних занять. The paper investigates the influence of labor education on the development of communicative abilities, independence education of students with special educational needs, literature sources on the development of labor education trends and its impact on the development of schoolchildren. The features of children with intellectual disabilities and medical and social models of children with psychophysical disorders are considered. The organization of labour activity, peculiarities of mental development of students with intellectual disabilities, formation of their social experience are studied. The connection of labour education with general education subjects influencing the development of communicative, social and educational competences of a child was revealed. The impact of labour upbringing and education on children's socialization and development of their communicative abilities The level of development of the children's social and domestic skills has been verified. A system of work on the socialization of children with intellectual disabilities in the process of labour training has been created. The topics of labour education lessons have been reviewed, and an expedient and relevant lesson structure that affects the all-round development of the child has been determined and is available for each school. For the period of work the necessary recommendations for the lessons are indicated.
Опис
Ключові слова
проблеми трудового виховання, діти з інтелектуальними порушеннями, корекційно-виховна робота, освітні компетенції, problems of labor education, children with intellectual disabilities, corrective and educational work, educational competencies
Цитування
Єрмачкова Д. О. Вплив трудового виховання на формування соціальної та життєвої компетенції дітей з інтелектуальними порушеннями : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Д. О. Єрмачкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоровʼя людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. –137 с. : табл. + дод.
Колекції