FORMACION DE LA COMPETENCIA MULTICULTURAL DE ESTUDIANTES EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Налагодження міжнародних зв’язків, розширення можливостей спілкування спонукає людей займати активну громадянську позицію в сучасному суспільстві, а розуміння інших культур допомагає адаптуватися в незнайомому середовищі, жити і працювати з людьми, що до них належать. Саме тому наразі зростає потреба у формуванні полікультурної компетентності студентів. Полікультурна освіта спрямована забезпечити формування полікультурної компетентності, усвідомлення існування різноманіття культур, виховувати толерантне ставлення до представників інших культур, народів, розвивати вміння та навички продуктивної взаємодії з носіями інших культур. Establishing international relations, expanding communication opportunities encourages people to take an active civic position in modern society, and understanding other cultures helps to adapt in an unfamiliar environment, live and work with people who belong to them. That is why there is currently a growing need for the formation of students' multicultural competence. Multicultural education is aimed at ensuring the formation of multicultural competence, awareness of the existence of a diversity of cultures, fostering a tolerant attitude towards representatives of other cultures and peoples, developing the skills and abilities of productive interaction with the speakers of other cultures.
Опис
Ключові слова
полікультурна компетентність, іноземні мови, освіта, формування, вивчення, multicultural competence, foreign languages, education, formation, study
Цитування
Лембік С. О. Formacion de la competencia multicultural de estudiantes en la enseñanza de lenguas extranjeras / С. О. Лембік, Н. О. Прус // Романо-германські мови: загальні тенденції розвитку мовних явищ, контрастивні та ареальні дослідження : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 16 листоп. 2023 р. – Дніпро, 2023. – С. 77–79.