РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА А. ГІТЛЕРА ТА ЙОГО ОТОЧЕННЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УРСР (1941 – 1944 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто релігійну політику А. Гітлера на окупованих територіях УРСР. Зазначено, що у різних зонах окупації релігійна політика мала свої особливості. Найбільш жорсткою вона була в райхскомісаріаті «Україна». На територіях, які контролювала військова адміністрація (куди входила Харківщина), тиск з боку влади чинився значно менший. Таким чином, протягом всього періоду окупації німці приділяли церкві велику увагу. Для втілення ідеї «розвитку церкви у власних інтересах» окупанти розробили цілий комплекс заходів. Вони не перешкоджали, а навпаки сприяли розвитку релігії. The publication examines A. Hitler's religious policy in the occupied territories of the Ukrainian SSR. It is noted that religious policy had its own characteristics in different zones of occupation. It was the most severe in the Reichskommissariat "Ukraine". In the territories controlled by the military administration (which included Kharkiv Oblast), the pressure from the authorities was much less. Thus, throughout the entire period of occupation, the Germans paid great attention to the church. In order to implement the idea of "developing the church in its own interests", the occupiers developed a whole set of measures. They did not hinder, but on the contrary contributed to the development of religion.
Опис
Ключові слова
історія України, Друга світова війна, релігійна політика, студентські роботи, history of Ukraine, World War II, religious politics, student works
Цитування
Топчій Д. С. Релігійна політика А. Гітлера та його оточення на окупованих територіях УРСР (1941–1944 рр.) / Д. С. Топчій, О. В. Дьякова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 348–350.