Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку, розробці та експериментальній перевірці ефективного навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачала теоретичне обґрунтування, розроблення й експериментальну перевірку навчально-методичного забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження: узагальнено зміст та особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти; уточнено сутність понять «підготовка майбутнього соціального педагога до профілактики булінгу серед підлітків», «готовність майбутнього соціального педагога до профілактики булінгу серед підлітків»; розроблено навчально-методичне забезпечення з підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти; уточнено критерії, показники рівнів готовності соціальних педагогів до роботи з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти. Практична значущість результатів полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки бакалаврів навчально-методичним забезпеченням з профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої, який включає лекційне заняття на тему: «Поняття, форми, чинники та протидія булінгу у підлітковому середовищі», семінарсько-практичні заняття на теми: «Соціально-педагогічна профілактика булінгу серед підлітків» та «Форми, методи та технології роботи з учасниками процесу булінгу у закладі загальної середньої освіти», соціально-виховний захід на тему: «Соціальна реклама як ефективний інструмент профілактики булінгу». The purpose of the research involved theoretical justification, development and experimental verification of educational and methodological support for the training of future social pedagogues for the prevention of delinquency among teenagers in a general secondary education institution. The theoretical significance of the research: the content and features of socio-pedagogical work on the prevention of bullying among teenagers in a general secondary education institution are summarized; the essence of the concepts "preparation of the future social pedagogue for the prevention of bullying among teenagers", "readiness of the future social pedagogue for the prevention of bullying among teenagers" was clarified; educational and methodological support for the training of future social pedagogues for the prevention of bullying among teenagers in a general secondary education institution was developed; the criteria were clarified, indicators of the levels of readiness of social pedagogues to work on the prevention of bullying among teenagers in the institution of general secondary education have been clarified. The practical significance of the results lies in supplementing the work programs of disciplines for the preparation of bachelors with educational and methodological support for the prevention of bullying among teenagers in a general secondary school, which includes a lecture on the topic: "Concepts, forms, factors and countermeasures of bullying in the adolescent environment", seminar-practical classes on the topics: "Social-pedagogical prevention of bullying among teenagers" and "Forms, methods and technologies of working with participants in the bullying process in a general secondary education institution", social-educational event on the topic: "Social advertising as an effective tool for bullying prevention".
Опис
Ключові слова
булінг, підлітковий вік, профілактика, соціально-педагогічна профілактика, соціально-педагогічна робота, підготовка соціальних педагогів, готовність соціальних педагогів, заклад загальної середньої освіти, bullying, adolescence, prevention, socio-pedagogical prevention, social-pedagogical work, training of social pedagogues, readiness of social pedagogues, institution of general secondary education
Цитування
Ячмєньова Д. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики булінгу серед підлітків у закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 – Соціальна робота / Д. С. Ячмєньова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2022. – 87 с. + дод.
Колекції