ПРИРОДА ТА СТРАТЕГІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ

dc.contributor.authorГарна, Г. О.
dc.date.accessioned2024-01-26T19:03:02Z
dc.date.available2024-01-26T19:03:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ дипломній роботі МА вибачення визначається як гібридний МА, що відповідно до психологічних засад вибачення поєднує дві рівноправні складові домінуючі іллокуції вибачення – вираження мовцем психологічного стану провини (емотивна складова) та спонукання слухача до надання вибачення (спонукальна складова). Було проаналізовано ключові поняття, використані для дослідження, – дискурс, мовленнєвий акт, стратегії, гібридність, іллокуція. Було здійснено спробу вточнити мовні й соціальнокультурні властивості вибачення в англомовному дискурсі, вивчити природу вибачення як прояву дискурсивного принципу ввічливості, вточнити поняття вибачення та виявити його функціональні, конвенціональні, соціально-психологічні й мовні аспекти, деталізувати феномен мовленнєво актової гібридності щодо вибачення на лінгвокогнітивному та прагмалінгвістичному рівнях, розробити методичні рекомендації щодо навчання вибаченню в межах діалогічного мовлення на уроках англійської мови у школі. In the diploma paper, the apology speech act is defined as a hybrid one, which, according to the psychological basis of forgiveness, combines two equal components of the dominant illocutions of apology – the speaker's expression of the psychological state of guilt and the listener's motivation to apologize. The key concepts used for the study were analyzed – discourse, speech act, strategies, hybridity, illocution. An attempt was made to clarify the linguistic and sociocultural properties of apology in the English-language discourse, to study the nature of forgiveness as a manifestation of the discoursive principle of politeness, to clarify the concept of apology and identify its functional, conventional, sociopsychological and linguistic aspects, to detail the phenomenon of speech-act hybridity regarding apology at the linguocognitive and pragmalinguistic levels, to develop methodological recommendations for teaching apology expression within the framework of dialogical speech at English lessons at school.
dc.identifier.citationГарна Г. О. Природа та стратегії мовленнєвого акту вибачення : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Г. О. Гарна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 69 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13718
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдискурс
dc.subjectмовленнєвий акт
dc.subjectстратегії
dc.subjectгібридність
dc.subjectіллокуція
dc.subjectdiscourse
dc.subjectspeech act
dc.subjectstrategies
dc.subjecthybridity
dc.subjectillocution
dc.titleПРИРОДА ТА СТРАТЕГІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ
dc.title.alternativeNATURE AND STRATEGIES OF THE APOLOGY SPEECH ACT
dc.typeOther
Файли
Колекції