ПРИРОДА ТА СТРАТЕГІЇ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дипломній роботі МА вибачення визначається як гібридний МА, що відповідно до психологічних засад вибачення поєднує дві рівноправні складові домінуючі іллокуції вибачення – вираження мовцем психологічного стану провини (емотивна складова) та спонукання слухача до надання вибачення (спонукальна складова). Було проаналізовано ключові поняття, використані для дослідження, – дискурс, мовленнєвий акт, стратегії, гібридність, іллокуція. Було здійснено спробу вточнити мовні й соціальнокультурні властивості вибачення в англомовному дискурсі, вивчити природу вибачення як прояву дискурсивного принципу ввічливості, вточнити поняття вибачення та виявити його функціональні, конвенціональні, соціально-психологічні й мовні аспекти, деталізувати феномен мовленнєво актової гібридності щодо вибачення на лінгвокогнітивному та прагмалінгвістичному рівнях, розробити методичні рекомендації щодо навчання вибаченню в межах діалогічного мовлення на уроках англійської мови у школі. In the diploma paper, the apology speech act is defined as a hybrid one, which, according to the psychological basis of forgiveness, combines two equal components of the dominant illocutions of apology – the speaker's expression of the psychological state of guilt and the listener's motivation to apologize. The key concepts used for the study were analyzed – discourse, speech act, strategies, hybridity, illocution. An attempt was made to clarify the linguistic and sociocultural properties of apology in the English-language discourse, to study the nature of forgiveness as a manifestation of the discoursive principle of politeness, to clarify the concept of apology and identify its functional, conventional, sociopsychological and linguistic aspects, to detail the phenomenon of speech-act hybridity regarding apology at the linguocognitive and pragmalinguistic levels, to develop methodological recommendations for teaching apology expression within the framework of dialogical speech at English lessons at school.
Опис
Ключові слова
дискурс, мовленнєвий акт, стратегії, гібридність, іллокуція, discourse, speech act, strategies, hybridity, illocution
Цитування
Гарна Г. О. Природа та стратегії мовленнєвого акту вибачення : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Г. О. Гарна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2023. – 69 с.
Колекції