ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань. У роботі схарактеризовано теоретичні основи проблеми формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань; визначено суть та структуру пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань; теоретично обґрунтовано методику (зміст, форми, методи) формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань, реалізовано методику в навчальновиховному процесі закладу дошкільної освіти, проаналізовано результати і зроблено висновки. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of forming the cognitive activity of older preschool children by means of creative tasks. The paper characterizes the theoretical foundations of the problem of forming the cognitive activity of older preschool children by means of creative tasks, in particular: an analysis of the literature on the problem of forming the cognitive activity of older preschool children by means of creative tasks is carried out; the essence and structure of the cognitive activity of older preschool children by means of creative tasks are determined; the methodology (content, forms, methods) of forming the cognitive activity of older preschool children by means of creative tasks was theoretically substantiated, the methodology was implemented in the educational process of the preschool education institution, the results were analyzed and conclusions were drawn.
Опис
Ключові слова
навчально-виховний процес, заклад дошкільної освіти, методика, формування, пізнавальна активність, творчі завдання, діти старшого дошкільного віку, educational process, preschool education institution, methodology, formation, cognitive activity, creative tasks, children of older preschool age
Цитування
Мірошниченко К. Ю. Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами творчих завдань : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / К. Ю. Мірошниченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції