Українські оптативні висловлення: лінгвокультурологічний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Статтю присвячено виявленню етноментальних рис українців у моделях українського пареміного фонду, зокрема серед паремій - оптативних висловлень. Статья посвящена выявлению этноментальных черт украинцев в моделях украинского паремийного фонда, в том числе среди паремий - оптативных высказываний. The article is devoted to the identifi cation of ethnic and cultural features of the Ukrainian people in Ukrainian Fund of the proverbs, including among - optative sentences.
Опис
Ключові слова
оптатив, оптативні висловлення, модальність, модальне значення, ментальність, оптатив, оптативные высказывния, модальность, модальное значение, ментальность, optative, optative sentences, modality, modal value, mentality.
Цитування
Умрихіна Л. В. Українські оптативні висловлення: лінгвокультурологічний аспект / Л. В. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філолог. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2014. – Вип. 1. – С. 41–48.