ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА БАТЬКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
У публікації розкрито теоретичні аспекти партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти і батьків. Партнерська взаємодія у закладі дошкільної освіти ґрунтується на принципах добровільності, відповідальності обох сторін, планомірності і довготривалості. Засадами партнерської взаємодії є принципи особистісно орієнтованої педагогіки, що реалізуються через організацію різноманітних форм співпраці з батьками. Зазначено, що партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та батьків, зокрема, поєднання спільних зусиль у реалізації поставлених цілей, знаходження оптимальних варіантів вирішення педагогічних проблем та добір ефективних форм і методів партнерської взаємодії є необхідною умовою для забезпечення повноцінного розвитку дітей дошкільного віку, зокрема, задоволення їхніх інтелектуальних, емоційних й соціальних потреб, що обумовлено запитами сучасної освітньої системи. The publication reveals the theoretical aspects of partnership interaction institution of preschool education and parents. Partnership interaction in a preschool education institution is based on the principles of voluntariness, responsibility of both parties, planning and longevity. The basis of partnership interaction are the principles of person-oriented pedagogy, which are implemented through the organization of various forms of cooperation with parents. It is noted that the partnership interaction of the preschool education institution and parents, in particular, the combination of joint efforts in the realization of the set goals, finding optimal options for solving pedagogical problems and the selection of effective forms and methods of partnership interaction is a necessary condition for ensuring the full development of preschool children, in particular, the satisfaction of their intellectual, emotional and social needs, which is due to the demands of modern education systems.
Опис
Ключові слова
партнерська педагогіка, партнерська взаємодія, співпраця з батьками, заклади дошкільної освіти, partner pedagogy, partner interaction, cooperation with parents, preschool education institutions
Цитування
Чернявська М. В. Теоретичні засади партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків / М. В. Чернявська // Соціокультурні та психолого-педагогічні аспекти організації освітньо-розвиткового простору в сучасному закладі освіти [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 23 трав. 2023 р. – Харків, 2023. – С. 449–451.